logo
logo bip
Ogłoszenia
Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Konińskiego - 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

zwołuję

sesję Rady Powiatu Konińskiego

na dzień 29 grudnia 2021 roku o godz. 1200 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich pomiędzy Powiatem Konińskim a Miastem Konin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/80/2019 Rady Powiatu Konińskiego z 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych w Powiecie Konińskim w 2022 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego  kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Koniński za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Konińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego:
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. przedstawienie autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  5. wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu uchwały,
  6. debata,
  7. głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
  8. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2022:
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Komisji Budżetowej oraz pozostałych stałych komisji Rady,
  3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  4. przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu,
  5. wnioski radnych w sprawie poprawek do projektu budżetu,
  6. debata,
  7. głosowanie nad autopoprawkami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych,
  8. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej wraz z przegłosowanymi autopoprawkami i poprawkami zgłoszonymi przez radnych.
 14. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu Konińskiego i planów pracy Komisji na 2022 rok.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Żanetta Matlewska

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Żanetta Matlewska - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-12-17 11:32:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-12-17 11:36:41)
Lista wiadomości