logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postepowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębie Bylew gm. Ślesin

Konin, 8 grudnia 2021 r.

WN.683.29.2021

WN.683.32.2021

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w związku z art. 12 ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości, położone w obrębie Bylew, gm. Ślesin, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

  • 287/5 o pow. 0,0026 ha,
  • 287/4 o pow. 0,0026 ha
  • 288/10 o pow. 0,0037 ha,
  • 288/9 o pow. 0,0061 ha.

Opisane wyżej nieruchomości zostały przeznaczone, na podstawie decyzji Starosty Konińskiego z dnia 14 października 2021 r. znak: WA.6740.4.2.2021 pod inwestycję drogową polegającą na budowie drogi gminnej, realizowanej pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Bylew – Parcele, gm. Ślesin ”i stały się z mocy prawa własnością Gminy Ślesin, w dniu w którym ww. decyzja stała się ostateczna, tj. z dniem 18 listopada 2021 r.

Na dzień wydania ww. decyzji przedmiotowe nieruchomości miały nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do przedmiotowej nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowania w przedmiotowej sprawie i wpłatą należnego odszkodowania do depozytu sądowego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, III piętro, pokój 450, tel. 063 24 03 248.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Michalak
  • Informacja opublikowana przez: (2021-12-08 00:00:00)
Lista wiadomości