logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie Starosty Konińskiego o zamiarze wszczęcia postepowań w sprawach ustalenia odszkodowania za nieruchomości położone w obrębach: Kałek, Adamów, Stare Paprockie Holendry, Paprotnia gm. Krzymów

Konin, 8 grudnia 2021 r.

WN.033.216.2019

OGŁOSZENIE

Starosta Koniński wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 113 ust. 6 i art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 ze zm.)

zawiadamia

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowań w sprawach ustalenia odszkodowań za nieruchomości, oznaczone numerami ewidencyjnymi działek:

 • 163/1 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Kałek, gm. Krzymów,
 • 95 o pow. 0,8700 ha położoną w obrębie Adamów, gm. Krzymów,
 • 96 o pow. 0,0400 ha położoną w obrębie Adamów, gm. Krzymów,
 • 70 o pow. 0,2100 ha położoną w obrębie Stare Paprockie Holendry, gm. Krzymów,
 • 726 o pow. 0,1800 ha położoną w obrębie Paprotnia, gm. Krzymów,
 • 29 o pow. 0,1200 ha położoną w obrębie Kałek, gm. Krzymów,
 • 36 o pow. 1,0200 ha położoną w obrębie Kałek, gm. Krzymów,
 • 162 o pow. 0,8300 ha położoną w obrębie Kałek, gm. Krzymów,
 • 101 o pow. 0,7600 ha położoną w obrębie Kałek, gm. Krzymów,
 • 24 o pow. 0,2600 ha położoną w obrębie Kałek, gm. Krzymów,
 • 30 o pow. 0,1400 ha położoną w obrębie Kałek, gm. Krzymów

Opisane wyżej nieruchomości zostały przeznaczone, na podstawie decyzji Starosty Konińskiego z dnia 12 września 2019 r. znak: WA.6740.4.3.2019 pod inwestycję drogową polegającą na budowie drogi gminnej, realizowanej pod nazwą „Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Paprotnia - Stare Paprockie Holendry – Kałek - Adamów, gm. Krzymów łączącej drogę krajową DK92 z drogą gminną wraz z włączeniem do DK92 oraz z włączeniem do drogi powiatowej Brzeźno-Wyszyna”i stały się z mocy prawa własnością Gminy Krzymów, w dniu w którym ww. decyzja stała się ostateczna tj. w dniu 3 listopada 2019 r.

Na dzień wydania ww. decyzji przedmiotowe nieruchomości miały nieuregulowany stan prawny.

W związku z powyższym, wzywa się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie 2 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości.

Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do przedmiotowych nieruchomości skutkować będzie wszczęciem postępowań w przedmiotowych sprawach i wpłatą należnych odszkodowań do depozytu sądowego.

Sprawę prowadzi i informacji udziela Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, III piętro, pokój 450, tel. 063 240 32 48.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Magdalena Michalak
 • Informacja opublikowana przez: (2021-12-08 00:00:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-12-02 09:25:23)
Lista wiadomości