logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie dotyczące przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bilczew, gm. Kramsk

Starosta Koniński

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Bilczew, gm. Kramsk

Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 140/3 o pow. 0.6528 ha, położona w obrębie Bilczew, gm. Kramsk, zapisana w księdze wieczystej numer KN1N/00067424/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Koninie.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży jest niezabudowana, w kształcie prostokąta o nieregularnych proporcjach boków. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej i znajduje się poza zasięgiem infrastruktury technicznej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny na których zakończona została działalność górnicza.Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powyższa nieruchomość oznaczona jako grunty orne – RIVa, RIVb, RV, RVI.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami hipotecznymi. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na podstawie zarządzenia nr 296/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 lipca 2021 r.

Dla przedmiotowej nieruchomości jest sporządzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów powierzchniowej eksploatacji węgla brunatnego, zatwierdzony Uchwałą nr XXXVII/183/98 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 czerwca 1998 r., działka nr 140/3 jest przeznaczona na obszar zakładu górniczego oznaczona symbolem 2ZG2 i przeznaczona na obszar eksploatacji złoża/rekultywacja rekreacyjna oznaczona symbolem 1ZG/US.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi kwotę 25 263,00 zł. Wadium 2 600,00 zł, o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT w stawce wynikającej z obowiązujących przepisów.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, Sala 252 I piętro.

Sprzedaż nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w trybie przepisów art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniężnej do dnia 15 listopada 2021 r. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Koninie: Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Oddział w Koninie nr 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005 lub w Starostwie Powiatowym w Koninie (Konin, Aleje 1 Maja 9, Agencja Banku Pocztowego parter).

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Koninie.

Cena sprzedaży uzyskana w przetargu po odliczeniu wadium podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność.

Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu wynikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Koniński może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu i zwraca się je niezwłocznie. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1 Maja 9, pokój 450b, telefon (63 24 03 250) w godz. 730 do 1530.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Sowińska
  • Informacja opublikowana przez: (2021-10-12 00:00:00)
Lista wiadomości