logo
logo bip
Ogłoszenia
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny na rzecz gminy Kazimierz Biskupi

Starosta Koniński

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Nr działki

Powierzchnia działki

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości (wartość prawa własności)

Kazimierz Biskupi

Kazimierz Biskupi, ul. Biurowiec 1, gm. Kazimierz Biskupi, lokal nr 32

1625/5

0.1243 ha

KN1N/00052255/5, KN1N/00086826/6

66 891,00 zł

Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma sporządzonego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kazimierz Biskupi zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/206/2020 Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim z 26 lutego 2020 r. powyższa działka przeznaczona jest pod tereny o wiodącej zabudowie usługowej i produkcyjnej, oznaczona symbolem P, U. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków przedmiotowa działka jest wykorzystywana jako tereny mieszkaniowe.

Sposób zagospodarowania nieruchomości

Lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 32 wraz z udziałem wynoszącym 1571/124300 części w nieruchomości wspólnej położony na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego posiadajacego trzy piętra. Lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 23,42 m2. Stan wykończenia lokalu jest niski.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyznaczono do 24 listopada 2021 r. Osoby te są zobowiązane do złożenia oświadczenia, że wyrażają zgodę na cenę podaną w niniejszym wykazie.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży

Nieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Kazimierz Biskupi, z przeznaczeniem na najem sojalny na podstawie zarządzenia nr 495/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 września 2021 r.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni licząc od dnia 12 października 2021 r.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Elżbieta Sowińska

Nr telefonu: (63) 24 03 250

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Sowińska
  • Informacja opublikowana przez: (2021-10-12 00:00:00)
Lista wiadomości