logo
logo bip
Ogłoszenia
Ogłoszenie w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Konin, 30 września 2021 r.

WS.602.1.2021

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 1219 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Zarząd Powiatu Konińskiego informuje, iż przyjęto Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uchwałą Nr XXVI/217/2021 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.

Treść przyjętej uchwały opublikowana jest na stronie internetowej: www.bip.powiat.konin.pl

Dokumenty stanowiące jej załączniki także są na BIP Starostwa Powiatowego w Koninie w zakładce Środowisko naturalne – Programy z zakresu ochrony środowiska.

Ponadto Rada Powiatu Konińskiego zapoznała się na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 r. z „Raportem z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2019-2020”. Treść Raportu udostępniona jest na stronie internetowej: www.bip.powiat.konin.pl w zakładce Środowisko naturalne – Raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Niniejsze ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koninie www.bip.powiat.konin.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9 ,62-510 Konin.

Pliki do pobrania:

  1. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
  2. „Prognoza oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
  3. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa przy opracowywaniu „Programu...”,
  4. Podsumowanie uzasadniające wybór przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych – podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu...”
  5. „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego za lata 2019-2020”.

Przedsięwzięcie pn. "Opracowanie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Konińskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-30 07:18:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-06 11:52:59)
Lista wiadomości