logo
logo bip
Ogłoszenia
Zaproszenie do składania ofert na holowanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne

Konin, 22.09.2021 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zaproszenie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

Zamawiający:

Powiat Koniński
Al. 1 Maja 9
62-510 Konin

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg powiatu konińskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym przystosowanym do przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

Usługi świadczone będą 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Przybycie na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 60 minut od momentu powiadomienia.

Wykonawca każdorazowo zawiadomi pisemnie Zamawiającego o fakcie dokonania usunięcia pojazdu w ciągu 2 dni roboczych od wydania dyspozycji usunięcia pojazdu przez uprawnioną jednostkę wskazując: datę usunięcia pojazdu, rodzaj i markę pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny, dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu lub dane firmy od której pojazd odebrano.

Wykonawca w przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od jego usunięcia powiadamia o tym fakcie właściwego miejscowo starostę oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu nie później niż 3 dnia od dnia upływu tego terminu.

Termin realizacji zamówienia:

Od 1.11.2021 r. do 31.10.2023 r.

Warunki techniczne udziału w postępowaniu:

Wykonawca musi dysponować sprzętem służącym do podnoszenia, przeciągania pojazdów każdego rodzaju (np. hydrauliczne wózki manewrowe, wózki holownicze, dźwig lub sprzęt o podobnym przeznaczeniu o udźwigu minimum 40 ton)

Do holowania pojazdów Wykonawca może wykorzystywać wyłącznie sprzęt specjalistyczny przeznaczony załadunku i holowania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Na potwierdzenie posiadania odpowiedniego sprzętu Wykonawca składa dokumenty potwierdzające posiadaną liczbę i rodzaj pojazdów oraz sposób dysponowania tym sprzętem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przechowywanie pojazdów może odbywać się wyłącznie na parkingu strzeżonym przystosowanym do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne spełniającym wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1293), którego parametry techniczne opisze Wykonawca w załączniku nr 3

Wymagania formalne:

Wykonawca składający ofertę załącza dokumenty potwierdzające:

 • prowadzenie działalności w zakresie usług holowniczych i prowadzenie parkingu przystosowanego do przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne określonych wpisem do dokumentu rejestrowego podmiotu gospodarczego,
 • posiadanie uprawnień do wykonywania działalności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje,
 • zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia oferty,
 • zaświadczenie ZUS o braku zaległości w płatności składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia oferty,
 • że osoba fizyczna, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (członkowie władz firmy z rejestru KRS), że nie została/y skazana/y prawomocnie za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe - Oświadczenie
 • że przedsiębiorca nie jest w stanie upadłości lub likwidacji - Oświadczenie
 • posiadanie parkingu przystosowanego do przechowywania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z podaniem adresu i tytułu prawnego zgodnie z załącznikiem nr 3
 • posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z powadzoną działalnością gospodarczą (w tym ubezpieczenia pojazdów od kradzieży z włamaniem oraz od ognia i innych zdarzeń losowych) na kwotę min. 200 000 zł,
 • wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1

Wszystkie kopie dokumentów dołączone do oferty przez Wykonawcę winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaparafowane na każdej ze stron.

Oferta powinna zawierać kolejne numery stron, co Wykonawca zapisuje w formularzu ofertowym.

W przypadku braków formalnych lub braków w dokumentach oferta zostanie uznana za nieważną i nie będzie podlegała ocenie.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty jest najkorzystniejsza cena.

W przypadku złożenia ofert tej samej wartości oferenci zostaną poproszeni o złożenie oferty z ceną ostateczną lub w drodze negocjacji.

Cena oferty musi być podana w polskich złotych.

Cena oferty brutto obejmuje wszystkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zamówienia np. załadunek, rozładunek, manewrowanie na placu, udostępnianie pojazdu, przyjęcie i wydanie pojazdu i rzeczy z parkingu.

Miejsce składania ofert:

W przypadku możliwości zrealizowania niniejszego zamówienia proszę o złożenie w formie pisemnej wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami w pokoju 168 tj. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie lub przesłać na adres Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin.

Termin składania ofert:

Nabór ciągły do czasu zawarcia umowy na podstawie złożonej ważnej oferty.

Oferta powinna być opatrzona tytułem: „Oferta na usuwanie, holowanie i przechowywanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne".

Na podstawie otrzymanych ofert Zamawiający dokona rozeznania rynku na usługę o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 83/2014 Starosty Konińskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. i dokona wyboru Wykonawcy, który zaproponował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Forma związania:

Wykonawca składając ofertę będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie ofertowe oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia lub odstąpienia od zawarcia umowy w każdym czasie bez podania przyczyny zgodnie z §11 pkt. 3 Zarządzenia nr 83/2014 Starosty Konińskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Koninie, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-22 13:01:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-09-22 13:05:45)
Lista wiadomości