logo
logo bip
Ogłoszenia
Zawiadomienie o sesji Rady Powiatu Konińskiego - 25 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

zwołuję

XXIV sesję Rady Powiatu Konińskiego

na dzień 25 czerwca 2021 roku o godz. 1200 w sali 252 Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu za 2020 rok i udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2020 r.
  2. sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2020 r.
  3. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Konińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu;
  4. opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok;
  5. dyskusja nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Konińskiego na dzień 31.12.2020 r.;
  6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2020 rok:
  1. wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium;
  2. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium;
  3. dyskusja;
  4. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Żanetta Matlewska

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Żanetta Matlewska - Przewodniczący Rady Powiatu Konińskiego
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-06-14 14:31:19)
Lista wiadomości