logo
logo bip
Kontrole zewnętrzne
2013 rok
Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w Starostwie Powiatowym w Koninie - Rok 2013

 

Lp.

Jednostka
kontrolująca

Termin
kontroli

Zakres kontroli  

Miejsce udostępnienia   dokumentacji1.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu

9.05.2013r. 

Kontrola działalności Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich - informacja pokontrolna DPR-II-4.434.1.15.2013

Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Promocji i Rozwoju

2.

Archiwum Państwowe
w Poznaniu

28.05.2013r. 

Kontrola archiwum zakładowego - postępowania z materiałami archiwalnymi- protokół nr BII.421.70.2013

Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Organizacyjny

3.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu

 

12.06.2013r.

 

Umowa nr 29/U/400/629/2012 z dnia 05.09.2012 r. Planowana kontrola na zakończenie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012".
 
Podstawa przeprowadzenia kontroli - § 7 przedmiotowej umowy dotacji oraz upoważnienie nr 4940/46/2013.
 
Nie wydano zaleceń pokontrolnych

 

Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

4.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
w Warszawie 

9.09.2013r. - 20.09.2013r.  

Kontrola sprawdzająca, dotycząca realizacji zaleceń pokontrolnych skierowanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w terminie 14-18 listopada 2011r. Kontrola dotyczyła działań organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy Prawo budowlane.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28.04.2014r. ocenił pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniami realizację zaleceń pokontrolnych przez Starostę Konińskiego w zakesie objętym kontrolą.

 Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Architektury
i Budownictwa

5.  Najwyższa Izba Kontroli  17.10.2013r.
Kontrola Starosty Konińskiego dotycząca działań organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikających z ustawy Prawo budowlane.
Wystąpienie pokontrolne z dnia 13.12.2013 r. - pozytywna ocena działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie
Starostwo Powiatowe
w Koninie, Wydział Architektury
i Budownictwa

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-08 09:36:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-30 10:58:39)
Lista wiadomości