logo
logo bip
Statut Powiatu Konińskiego
STATUT
POWIATU KONIŃSKIEGO
(tekst po zmianach)
 
Rozdział I
Postanowienie ogólne
§ 1
Statut określa ustrój Powiatu Konińskiego, w tym:
1) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady i Komisji powoływanych przez Radę,
2) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Zarządu,
3) zasady tworzenia Klubów Radnych,
4) zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Powiatu i Komisji Rady.
 
§ 2
Użyte w statucie określenia oznaczają:
1) Klub Radnych – Klub Radnych Powiatu Konińskiego,
2) Komisja – Komisję Rady Powiatu Konińskiego,
3) Komisja Rewizyjna – Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Konińskiego,
4) Powiat – Powiat Koniński,
5) Rada – Radę Powiatu Konińskiego,
6) Radny – Radnego Powiatu Konińskiego,
7) Regulamin – Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie,
8) Skarbnik – Skarbnika Powiatu Konińskiego,
9) Sekretarz – Sekretarz Powiatu Konińskiego,
10) Statut – Statut Powiatu Konińskiego,
11) Starosta – Starostę Konińskiego,
12) Starostwo – Starostwo Powiatowe w Koninie,
13) Zarząd – Zarząd Powiatu Konińskiego.
 
§ 3
Powiat posiada herb i flagę ustanowione przez Radę odrębną uchwałą.
 
§ 4
Organy Powiatu podejmują uchwały po przeprowadzeniu głosowania.
 
Rozdział II
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady i Komisji powoływanych przez Radę
Dział 1. Postanowienia ogólne
 
§ 5
1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Przewodniczący Rady koordynuje prace Komisji i rozstrzyga spory o właściwość między Komisjami.
 
 
 
Dział 2. Sesje Rady
 
§ 6
1. Sesje Rady odbywają się w Starostwie, z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2. Przewodniczący Rady może zarządzić odbycie sesji, w tym sesji wspólnej, poza siedzibą władz powiatu w celu rozstrzygnięcia sprawy należącej do właściwości organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
3. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zawiadomienie o zwołaniu wspólnej sesji podpisują przewodniczący organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
5. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego.
 
§ 7
1. Na pierwszej sesji nowo wybranej Rady najstarszy wiekiem radny, obecny na sesji – po otwarciu sesji – wykonuje czynności w celu:
1) złożenia ślubowania przez radnych,
2) stwierdzenia liczby radnych obecnych na sesji,
3) wyboru Przewodniczącego Rady.
2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu treści ślubowania radny powstaje i wypowiada słowo „ślubuję”.
3. Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad pierwszej sesji.
 
§ 8
1. O miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia sesji radnego zawiadamia się co najmniej na 6 dni przed sesją.
2. Porządek obrad i projekty uchwał radny powinien otrzymać łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sesji, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Jeżeli porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lub rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radnego zawiadamia się o sesji co najmniej na 10 dni przed sesją.
4. O zwołaniu sesji w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) radnego zawiadamia się co najmniej na jeden dzień przed sesją.
5. Treść zawiadomienia o zwołaniu sesji i porządek obrad podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie.
 
§ 9
1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady uczestniczą z głosem doradczym członkowie Zarządu nie będący radnymi.
3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
4. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
 
 
§ 10
1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Sprawy objęte porządkiem obrad danego posiedzenia sesji rozstrzygane mogą być na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Przewodniczący zawiadamia radnych o przerwaniu obrad i wyznaczeniu kolejnego posiedzenia tej samej sesji.
3. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, Przewodniczący Rady zamyka sesję wówczas, gdy nie jest możliwe podjęcie uchwały.
 
§ 11
1. Otwarcie sesji Rady odbywa się w ten sposób, że Przewodniczący Rady wypowiada słowa: "Otwieram obrady sesji Rady Powiatu Konińskiego."
2. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (quorum) Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad.
3. Przewodniczący Rady przedstawia porządek obrad uwzględniający zmiany wprowadzone przez Radę.
4. Na każdej sesji Rada obraduje w szczególności w sprawie:
1) przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
2) interpelacji i pytań radnych,
3) sprawozdania z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym,
4) wymagającej podjęcia uchwały,
5) wniosków, postulatów, oświadczeń i informacji radnych.
5. Komunikaty Przewodniczącego Rady i ewentualnie Zarządu mogą być podawane w każdej chwili obrad.
6. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję przez wypowiedzenie słów: „Zamykam obrady sesji Rady Powiatu Konińskiego”.
 
§ 12
1. Interpelacje i pytania radnych kieruje się do Zarządu.
2. Interpelację składa się w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla Powiatu.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania, skierowane zgodnie z właściwością interpelowanego.
4. Interpelację pisemną składa się na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady przekazuje interpelację niezwłocznie interpelowanemu.
5. Przewodniczący Rady przekazuje pisemną odpowiedź na interpelację składaną w okresie międzysesyjnym oraz informuje Radę o braku odpowiedzi na interpelację – na najbliższej sesji.
 
§ 13
1. Pytania w sprawach bieżących formułowane są ustnie na każdej sesji i wymagają odpowiedzi przez osobę, do której pytanie zostało skierowane.
2. Wnioski mogą być składane przez radnego w każdej sprawie będącej przedmiotem obrad oraz w innych sprawach.
3. Wniosek powinien zawierać jednoznacznie określony postulat oraz propozycję dotyczącą jego wykonawcy i sposobu realizacji.
4. Rada rozstrzyga wyłącznie o przyjęciu takiego wniosku, który wymaga podjęcia działania organu powiatu.
5. Interpelacje, pytania, wnioski, oświadczenia, informacje i postulaty składane:
1) na sesji - nie wymagają formy pisemnej,
2) w okresie miedzy sesjami - wymagają formy pisemnej.
 
     § 14
Odpowiedź w sprawach, o których mowa w § 13 ust. 5 jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie w ciągu 30 dni od dnia złożenia.
 
§ 15
1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad otwierając i zamykając dyskusję nad sprawami wymagającymi podjęcia uchwały lub rozpatrzenia przez Radę.
2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
 
§ 16
1. W czasie obrad Przewodniczący Rady:
1) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad, w kolejności zgłoszeń,
2) może zabierać głos w każdej chwili obrad,
3) może udzielać głosu osobom zaproszonym na sesję,
4) może zarządzić przerwę w obradach, zwłaszcza w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Zarządowi ustosunkowanie się do zgłoszonych ustnie wniosków o podjęcie uchwały przez Radę, przygotowania pisemnego projektu uchwały, która ma być podjęta na ustny wniosek.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1) sprawdzenia quorum,
2) przeliczenia głosów,
3) przestrzegania postanowień Statutu,
4) ograniczenia czasu wystąpień mówców,
5) zakończenia wystąpienia,
6) zamknięcia dyskusji i podjęcia uchwały,
7) zarządzenia przerwy,
8) odesłania projektu uchwały do właściwej Komisji.
 
§ 17
1. Przewodniczący Rady wydaje polecenia niezbędne dla sprawnego przebiegu obrad Rady i utrzymania porządku w czasie sesji. Od zarządzeń Przewodniczącego wydanych w czasie obrad radnemu przysługuje odwołanie do Komisji właściwej w sprawach Statutu i Regulaminu.
2. Przewodniczący Rady może upomnieć osobę, która narusza powagę sesji lub porządek obrad, a po bezskutecznym upomnieniu może nakazać opuszczenie przez nią miejsca obrad. Jeżeli nakaz miałby dotyczyć radnego należy – w celu zabezpieczenia interesu radnego – rozważyć potrzebę przerwania obrad.
 
§ 18
1. Przebieg obrad Rady na sesji jest protokołowany.
2. Protokół sesji Rady powinien zawierać w szczególności:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
4) porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodniczącego Rady i osoby sporządzającej protokół.
3. Załącznikami do protokołu są:
1) lista obecności radnych,
2) lista obecności zaproszonych gości,
3) teksty uchwał podjętych przez Radę,
4) protokół komisji skrutacyjnej łącznie z kartami głosowania tajnego,
5) pisma będące wystąpieniami, wnioskami, interpelacjami, pytaniami lub oświadczeniami radnych złożone na ręce Przewodniczącego Rady,
6) pisma będące usprawiedliwieniami osób nieobecnych.
 
§ 19
1. Rada przyjmuje protokół na następnej sesji, po przeprowadzeniu głosowania. Rada rozstrzyga o odczytaniu protokołu na uzasadniony wniosek radnego.
2. Wniosek o sprostowanie protokołu można zgłosić do dnia poprzedzającego dzień otwarcia sesji , na której następuje przyjęcie protokołu.
3. Sprostowanie może polegać zwłaszcza na poprawieniu oraz uzupełnieniu treści protokołu.
4. Rada rozstrzyga o sprostowaniu protokołu lub odrzuceniu wniosku o sprostowanie przed przyjęciem protokołu.
5. Po przyjęciu protokołu przez Radę, likwiduje się zapis obrad utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej lub video.
 
Dział 3. Uchwały
 
§ 20
1. Rada - w formie uchwał - rozstrzyga sprawy, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w kwestiach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
2. Rada, w formie uchwał, rozpatruje skargi dotyczące zadań lub działalności Zarządu i Starosty składane przez obywateli, a także kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji, służb i straży.
3. Przewodniczący Rady nadzoruje przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków i przygotowanie projektu uchwały przez właściwą Komisję.
4. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:
1) Przewodniczącemu Rady,
2) Komisji Rady,
3) Klubowi Radnych,
4) co najmniej 1/4 składu Rady,
5) Zarządowi.
 
§ 21
1. Uchwała Rady, z wyjątkiem uchwały o charakterze formalnym, stanowi odrębny dokument.
2. Uchwała Rady powinna zawierać w szczególności :
1) datę jej podjęcia i tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4) określenie organu lub osoby odpowiedzialnej za wykonanie uchwały,
5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
 
§ 22
1. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia przedkłada się Przewodniczącemu Rady, po uprzednim zaopiniowaniu przez radcę prawnego.
2. W przypadku skorzystania z inicjatywy uchwałodawczej uzasadnienie do projektu uchwały podpisują odpowiednio: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rady, Przewodniczący Klubu, radni zgłaszający inicjatywę, Przewodniczący Zarządu.
3. Przewodniczący Rady przekazuje projekt uchwały do zaopiniowania właściwej Komisji, z tym, że projekt uchwały nie będący inicjatywą Zarządu wymaga uprzedniego zaopiniowania przez Zarząd.
 
§ 23
1. Uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, uchwałę podpisuje Wiceprzewodniczący Rady prowadzący obrady.
3. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić w drodze odrębnej uchwały.
 
§ 24
1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady.
3. Przewodniczący Rady obowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Staroście uchwał Rady.
 
Dział 4. Zasady i tryb głosowania
 
§ 25
1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady.
3. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego dotyczącego techniki oraz procedury głosowania.
 
§ 26
1. Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady może wyznaczyć Wiceprzewodniczących.
2. Za głosy oddane uznaje się głosy, które oddano „za”, „przeciw” i wstrzymujące się”.
3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, o ile nie wstrzymał się od głosu.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.
 
§ 27
1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana z grona radnych. Przewodniczącego komisji wybierają spośród siebie członkowie komisji.
3. Rada określa, po przeprowadzeniu głosowania, sposób głosowania tajnego.
4. Do zadań Przewodniczącego komisji skrutacyjnej należy organizowanie i koordynowanie czynności członków komisji, a zwłaszcza:
1) przedstawienie propozycji sposobu głosowania,
2) wyjaśnianie wątpliwości w sprawie sposobu głosowania,
3) czuwanie nad przebiegiem głosowania,
4) sporządzenie i odczytanie protokołu zawierającego wyniki głosowania.
 
§ 28
1. Przed poddaniem wniosku pod głosowanie treść wniosku powinna być sprecyzowana w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. Jeżeli w jednej sprawie zostało zgłoszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, to jest taki, którego przyjęcie wyklucza potrzebę poddawania pod głosowanie pozostałych. Ewentualny spór o to, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku, gdy nieobecny kandydat złożył pisemną zgodę na kandydowanie i do chwili zarządzenia głosowania w jego sprawie nie cofnął zgody.
 
§ 29
W przypadku, gdy oprócz wniosku o podjęcie uchwały w określonej sprawie został zgłoszony wniosek o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku o podjęcie uchwały.
 
§ 30
1. Poprawki do projektu uchwały poddaje się pod głosowanie w kolejności ich zgłaszania, z tym że w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie tę poprawkę, której przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o zasadności poddania pod głosowanie innej poprawki.
2. Przyjęcie poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały powoduje, że tej ostatniej nie poddaje się pod głosowanie.
3. Rada może głosować łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
4. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie nad przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek wniesionych do projektu uchwały.
5. Zarządzenie przerwy przed poddaniem pod głosowanie całości projektu uchwały ma na celu sprawdzenia czy w projekcie uchwały, wskutek przyjętych poprawek, nie występuje wewnętrzna sprzeczność lub sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Rozdział III
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Komisji powoływanych przez Radę
Dział 1. Postanowienia ogólne
 
§ 31
1. Rada powołuje Komisję, w tym jej Przewodniczącego.
2. Komisja może powołać Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.
 
 
 
§ 32
1. Przewodniczący Rady zwołuje i prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, pierwsze posiedzenie nowo powołanej Komisji.
2. Jeden z Przewodniczących Komisji prowadzi obrady wspólnego posiedzenia Komisji zwołanego w celu rozpatrzenia określonych spraw.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 każda komisja głosuje odrębnie.
 
§ 33
1. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji stałych, a Przewodniczącym - tylko jednej.
2. Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych radnych przedstawia propozycje składu osobowego Komisji oraz zmian w tym składzie.
3. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy. Rada może dokonywać zmian w planie pracy Komisji.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji przedkłada się Radzie co najmniej jeden raz w roku oraz w każdym czasie na żądanie Przewodniczącego Rady.
5. Przewodniczący Komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji lub Przewodniczącego Rady.
 
§ 34
1. Zadaniem Przewodniczącego Komisji jest organizowanie pracy Komisji oraz prowadzenie jej obrad.
2. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia zawiera porządek obrad.
3. Komisja może wprowadzić zmiany w porządku obrad ustalonym przez Przewodniczącego Komisji, zwykłą większością głosów uchwalonego składu Komisji.
 
§ 35
1. W posiedzeniu Komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: Przewodniczący Rady, radni nie będący członkami Komisji oraz członkowie Zarządu, a także upoważnione przez Zarząd osoby.
2. Przewodniczący Komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
 
§ 36
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w Starostwie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przewodniczący Komisji może zarządzić odbycie posiedzenia Komisji , w tym Komisji wspólnej, poza siedzibą władz Powiatu, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Wspólne posiedzenia komisji organizują przewodniczący komisji rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
4. Zawiadomienie o zwołaniu wspólnego posiedzenia podpisują przewodniczący komisji rad jednostek samorządu terytorialnego.
5. Koszty wspólnego posiedzenia ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego.
 
§ 37
1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji, o ile nie wstrzymał się od głosu.
2. Wnioski odrzucone przez Komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w protokole posiedzenia Komisji, jako wnioski mniejszości.
3. Protokół posiedzenia Komisji sporządza się pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji.
4. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.
5. Protokół posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący Komisji.
 
§ 38
1. Rada może odwołać Komisję lub jej poszczególnych członków na uzasadniony wniosek Przewodniczącego Komisji, Przewodniczącego Rady lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję właściwą w sprawach Statutu i Regulaminu.
3. Głosowanie w sprawie odwołania Rada przeprowadza po zapoznaniu się z opinią Komisji, o której mowa w ust. 2, na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie.
 
§ 39
1. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Komisji lub całą Komisję Rada na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o odwołaniu członka Komisji lub całej Komisji.
2. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja Rady, o której mowa w ust. 1.
3. Odwołana Komisja lub jej poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu powołania nowej Komisji lub poszczególnych jej członków. Rada może zwolnić członka Komisji od tego obowiązku.
4. Przepis ust. 3, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez całą Komisję.
 
Dział 2. Komisja Rewizyjna
 
§ 40
1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną, w tym jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Zadaniem Przewodniczącego Komisji jest organizowanie pracy Komisji oraz prowadzenie jej obrad.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, który przedstawia Radzie.
4. Rada może zlecić Komisji Rewizyjnej dodatkową kontrolę, ustalając przedmiot kontroli dodatkowej i czas jej trwania.
 
§ 41
1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uchwalonego przez Radę składu Komisji.
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji, o ile nie wstrzymał się od głosu.
2. Na zaproszenie Przewodniczącego Komisji do udziału w posiedzeniu Komisji mogą zostać zobowiązani kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
3. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
 
§ 42
1. Kontrola działalności Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych wykonywana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja realizuje swoje kompetencje kontrolne poprzez:
1) wgląd do ewidencji, sprawozdań oraz wszelkich innych dokumentów dotyczących
działalności podmiotu kontrolowanego,
2) występowanie do pracowników podmiotu kontrolowanego o udzielenie wyjaśnień.
 
§ 43
1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z 3 członków Komisji. Przewodniczący Komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli. Jeżeli członkiem zespołu jest Przewodniczący Komisji Rewizyjnej upoważnienie podpisuje Przewodniczący Rady.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie Starostę i kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
3. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 44
1. Członek Komisji Rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli na zasadach przewidzianych dla pracownika oraz organu administracji publicznej podlegającego wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie.
2. O wyłączeniu członka Komisji z udziału w kontroli rozstrzyga Przewodniczący Komisji.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji rozstrzyga Przewodniczący Rady.
4. Wyłączonemu członkowi Komisji przysługuje prawo odwołania się do Przewodniczącego Rady w ciągu 7 dni od dnia doręczenia decyzji o wyłączeniu.
 
§ 45
1. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanej jednostki.
2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
4. Kierownicy kontrolowanych jednostek są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
 
 
§ 46
1. Zespół kontrolny, w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji Rewizyjnej.
2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się do wiadomości Przewodniczącemu Rady i Zarządowi.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić Komisję Rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady . Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wyników realizacji rocznego planu kontroli, kontroli dodatkowo zleconych przez Radę oraz wykonania budżetu Powiatu.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez Radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na rok.

Rozdział IV
Zasady tworzenia Klubów Radnych
 
§ 47
1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych według kryteriów przez siebie przyjętych w celu wyrażania stanowiska we wszystkich sprawach należących do właściwości Rady. Przedstawiciel Klubu może wyrażać stanowisko Klubów we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad Rady.
2. Klub może utworzyć co najmniej 4 radnych.
3. Przynależność radnych do Klubów jest dobrowolna.
4. Radny może należeć do jednego Klubu.
 
§ 48
1. Klub można utworzyć na okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubu.
2. O fakcie utworzenia Klubu Przewodniczący Klubu zawiadamia Przewodniczącego Rady w ciągu 14 dni od dnia zebrania założycielskiego.
3. W zawiadomieniu o utworzeniu Klubu podaje się:
1) nazwę Klubu,
2) imię i nazwisko Przewodniczącego Klubu,
3) listę pozostałych członków Klubu,
4. W razie rozwiązania Klubu z inicjatywy jego członka albo zmiany danych, o których mowa w ust. 3, przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów Radnych.
 
§ 49
1. Zarząd zapewnia wykonywanie kompetencji Klubów.
2. Działalność Klubu nie może być finansowana z budżetu Powiatu.
 
Rozdział V
Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Zarządu
 
§ 50
1. Rada wybiera Zarząd w liczbie 5 osób.
2. Po dokonaniu wyboru Starosty Rada wybiera, w drodze odrębnego głosowania, Wicestarostę oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Wybór Zarządu następuje z chwilą stwierdzenia wyboru ostatniego członka Zarządu.
 
§ 51
1. Uchwała stwierdzająca wybór na stanowisko Starosty, Wicestarosty oraz członka Zarządu, stanowi podstawę do nawiązania stosunku pracy.
2. Akt wyboru jest równoznaczny z nawiązaniem stosunku pracy z dniem następującym po dniu, w którym dokonano aktu wyboru, o ile osoba wybrana do pełnienia funkcji wyrazi zgodę na nawiązanie stosunku pracy z tym dniem.
3. Oświadczenie wyrażające zgodę Rady i osoby wybranej na nawiązanie stosunku pracy w określonym dniu, wpisywane jest do protokołu sesji.
 
§ 52
1. Uchwała stwierdzająca dokonanie wyboru na funkcję Starosty określa:
1) dzień nawiązania stosunku pracy,
2) termin rozpoczęcia pracy,
3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.
2. Jeżeli uchwała nie zawiera postanowień, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodniczący Rady samodzielnie ustala te warunki na czas do podjęcia przez Radę uchwały regulującej powyższe warunki pracy i płacy.
3. Jeżeli w akcie wyboru nie określono dnia nawiązania stosunku pracy na podstawie wyboru, stosunek pracy nawiązuje się z dniem wyboru.
 
§ 53
1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w ciągu 7 dni od dnia wyboru Zarządu.
3. Na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Przewodniczący Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w Starostwie.
4. Osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zarządu mogą uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 
§ 54
1. Zarząd podejmuje uchwały i rozpatruje sprawy zgodnie z zasadą kolegialności, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu, jeżeli nie wstrzymał się od głosu.
3. W sprawach nie wymagających podjęcia uchwały w formie odrębnego dokumentu, Zarząd rozstrzyga w formie zapisu treści rozstrzygnięcia do protokołu, po przeprowadzeniu głosowania.
4. Uchwały Zarządu podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.
 
§ 55
1. Wicestarosta i pozostali członkowie Zarządu prowadzą sprawy zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności dokonanym przez Starostę, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W sprawach nie związanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć:
1) Wicestarosta oraz członek Zarządu będący pracownikiem samorządowym, działa zgodnie z zakresem zadań i poleceniami wydanymi przez Starostę,
2) członek Zarządu, niebędący pracownikiem samorządowym, działa wyłącznie na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd.
 
§ 56
1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje członkom Zarządu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi.
2. Zarząd rozstrzyga o sposobie wykonania uchwały Rady, chyba że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
3. Zarząd określa sposób i termin wykonania uchwały Rady na najbliższym posiedzeniu Zarządu następującym po podjęciu uchwały Rady.
 
§ 57
1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół pod kierunkiem Przewodniczącego Zarządu.
2. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.
3. Protokół posiedzenia zarządu podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu.
4. Zarząd przyjmuje protokół na najbliższym posiedzeniu.
5. O sprostowaniu lub uzupełnieniu protokołu rozstrzyga Zarząd z urzędu lub na wniosek członka Zarządu.
Rozdział VI
Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych
przez organy Powiatu Konińskiego i Komisji Rady Powiatu Konińskiego.
 
§ 58
1. Organ Powiatu obowiązany jest udostępnić każdemu informacje o dokumentach wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy powiatu i Komisje Rady Powiatu znajdujące się w jego posiadaniu.
2. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1 podlegają:
1) protokoły sesji,
2) protokoły posiedzeń Komisji Rady,
3) protokołu posiedzeń Zarządu,
4) rejestr uchwał Rady,
5) rejestr uchwał Zarządu,
6) rejestr wniosków i opinii Komisji Rady,
7) rejestr interpelacji, pytań , postulatów i wniosków radnych.
3. Udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, podlegają także inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, fonicznej i baz danych na innych nośnikach dotyczące:
1) analiz i opracowań statystycznych,
2) planów, programów oraz analiz finansowych związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla powiatu,
3) działań oraz środków, w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu realizację zadań organów powiatu i Komisji Rady,
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, udostępnia się na pisemny wniosek z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Informację nie wymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
 
§ 59
Nie udostępnia się informacji, o których mowa w § 58, jeżeli ich udostępnienie mogłoby naruszyć przepisy o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668), oraz nie udostępnia się informacji dotyczących dokumentów lub danych:
1) objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłaby zakłócić przebieg postępowania,
2) będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie dokumentu mogłoby naruszyć te prawa,
3) dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nie udostępnianiu,
4) których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie dóbr osobistych osoby fizycznej.
 
§ 60
1. Organ Powiatu jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu do 2 miesięcy ze względu na stopień skomplikowania sprawy. W tym przypadku przepisy art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. Dokumenty, których dane zamieszczane są w publicznie dostępnych rejestrach, wykazach, udostępnia się w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji o dokumencie.
4. Organ administracji publicznej może w drodze decyzji:
1) na uzasadniony wniosek przekazującego informacje, o których mowa w § 58 ust. 3, wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję,
2) odmówić udostępnienia informacji jeżeli wymagałoby to dostarczania dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania bądź przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się, albo jeżeli wniosek o udostępnienie informacji o dokumencie jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny, albo jeżeli zachodzą inne wskazane w przepisach powszechnie obowiązujących przesłanki odmowy.
5. W przypadku odmowy udostępnienia informacji o dokumencie ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 
§ 61
Jeżeli jest możliwe oddzielenie informacji podlegającej wyłączeniu z udostępniania z przyczyn, o których mowa w § 59 i 60, organ Powiatu udostępnia pozostałą część informacji.
 
 
§ 62
Organ Powiatu, udostępniając informacje (dokumenty) przez osoby trzecie, wskazuje źródło ich pochodzenia.
 
§ 63
1. Przeglądanie w Starostwie dokumentów znajdujących się w publicznie dostępnych rejestrach lub wykazach jest bezpłatne.
2. Za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
3. Zarząd, w drodze uchwały, określi stawki opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie, biorąc pod uwagę, iż opłaty te
nie powinny stanowić przeszkody w dostępie do informacji, a także określi sposób uiszczania opłat.
 
§ 64
Podanie do publicznej wiadomości informacji o dokumencie może nastąpić poprzez:
1) zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Starostwie lub na stronie internetowej,
2) ogłoszenie w prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 
Rozdział V
Przepisy końcowe
 
§ 65
Traci moc uchwała Nr IV/28/99 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Konińskiego (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego Nr 11, poz. 195 i Nr 93, poz. 1674).
 
§ 66
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z wyjątkiem § 50, który wchodzi w życie po upływie kadencji organu stanowiącego Powiatu Konińskiego, w czasie której uchwała weszła w życie.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2005-07-26 09:26:58)