logo
logo bip
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie
 
Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/156/01 
Rady Powiatu Konińskiego
z dnia 30 marca 2001r.
w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Koninie
 
 
REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
(tekst po zmianach)
 
S P I S   T R E Ś C I
 
Rozdział I Postanowienia ogólne
Rozdział II Struktura zarządzania  
Rozdział III Struktura organizacyjna
Rozdział IV Zasady funkcjonowania Starostwa
Rozdział V Podział zadań
Załącznik: Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie
 
 
R O Z D Z I A Ł  I.
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Koninie, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego w Koninie oraz zakresy spraw załatwianych przez wewnętrzne komórki organizacyjne.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1/ Powiecie – rozumie się przez to Powiat Koniński,
2/ Radzie – rozumie się przez to Radę Powiatu Konińskiego,
3/ Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Powiatu Konińskiego,
4/ Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Koninie,
5/ Staroście – rozumie się przez to Starostę Konińskiego,
6/ Naczelniku – rozumie się przez to naczelnika wydziału lub kierownika biura,
7/ Wydziale – rozumie się przez to wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa,
a w szczególności wydział, biuro.
3. Regulamin uchwala Rada Powiatu Konińskiego.
 
§ 2
 
Starostwo działa na podstawie:
1/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
2/ Statutu Powiatu Konińskiego uchwalonego przez Radę Powiatu,
3/ Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Koninie uchwalonego przez Radę
Powiatu.
 
 
§ 3
 
Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu z siedzibą w Koninie, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.
 
§ 4
 
Starostwo wykonuje :
1/ określone ustawami:
a/ zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
b/ zadania z zakresu administracji publicznej,
c/ inne zadania,
2/ zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej
i samorządowej,
3/ zadania wynikające z uchwał Rady lub Zarządu.
 
R O Z D Z I A Ł  II
 
Struktura zarządzania
 
§ 5
 
1. Starosta jest kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa.
2. Starostę wybiera Rada w drodze uchwały.
3. Staroście podlega Wicestarosta, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu, Naczelnicy.
4. Wicestarostę wybiera, a Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu powołuje Rada na wniosek Starosty.
5. Naczelników zatrudnia Starosta.
6. Starosta, Wicestarosta, Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu kierują, nadzorują i zarządzają podległymi wydziałami, zgodnie z obowiązującym „Schematem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie”, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Naczelnicy kierują pracą wydziałów.
8. W strukturze zarządzania obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa.
 
R O Z D Z I A Ł III
 
Struktura organizacyjna
 
§ 6
 
1. Schemat Organizacyjny Starostwa ustala Starosta przy współudziale Wicestarosty, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu.
2. Struktura organizacyjna obejmuje piony, którym podporządkowane są wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa.
3. Starosta może poza siedzibą Starostwa tworzyć komórki organizacyjne Starostwa do realizacji jego zadań.
  
 
ROZDZIAŁ IV
 
Zasady funkcjonowania Starostwa
 
§ 7
 
Obowiązki Starostwa wobec Rady i Zarządu realizowane są w szczególności poprzez:
1/ uczestniczenie Naczelników wydziałów:
a/ w sesjach Rady,
b/ w posiedzeniach komisji Rady na zaproszenie przewodniczącego komisji,
c/ w posiedzeniach Zarządu na zaproszenie przewodniczącego Zarządu,
2/ przekazywanie materiałów dla Zarządu i Rady :
    a/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny przedkłada projekty uchwał, materiałów, spra
    wozdań, informacji i analiz na posiedzenia Zarządu oraz Rady,
b/ materiały zaakceptowane przez Zarząd Wydział Organizacyjno-Administracyjny
przekazuje do Biura Rady.
 
§ 8
 
1. Kontrole finansów publicznych Powiatu prowadzone są w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych w ramach audytu finansowego, którego sposób i tryb przeprowadzenia określają: ustawa o finansach publicznych i przepisy wykonawcze w tym zakresie .
2. Naczelnicy Wydziałów przeprowadzają kontrole w jednostkach organizacyjnych w ramach nadzoru merytorycznego, określonego odrębnymi, powszechnie obowiązującymi przepisami.
3. System weryfikacji zgodności i skuteczności działań podejmowanych przez wydziały w zakresie realizowanych zadań, określony jest w ramach Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001 - 2000 .
4. Poza ustalonym harmonogramem auditów wewnętrznych na dany rok, Starosta może powołać zespół do przeprowadzania kontroli wewnętrznej określając przedmiot, zakres i cel kontroli.
 
§ 9
 
Szczegółowe zasady funkcjonowania Starostwa wynikają z ustaw, przepisów wykonawczych, a ponadto określone są w niniejszym Regulaminie oraz wewnętrznych aktach normatywnych i dokumentach Systemu Zarządzania Jakością wydawanych przez Starostę.
  
 
R O Z D Z I A Ł  V
 
P o d z i a ł   z a d a ń
 
§ 10
 
Starosta – „SP”
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
Do zakresu zadań i kompetencji należy:
1/ wyznaczenie polityki i celów Starostwa,
2/ nadzorowanie realizacji strategii Powiatu,
3/ kierowanie i nadzorowanie pracą Zarządu i Starostwa,
4/ kreowanie polityki kadrowej, finansowej, promocyjnej i jakościowej,
5/ zastępcze wykonywanie czynności Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
6/ wykonywanie zadań i kompetencji organu administracji publicznej,
7/ sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży,
8/ reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,
9/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty wynikających z ustaw i innych aktów prawa,
10/ nadzorowanie przeglądów Systemu Zarządzania Jakością,
11/ nadzorowanie realizacji zadań dotyczących oświaty, kultury, sportu, turystyki i spraw społecznych.
 
§ 11 
 
Wicestarosta – „PW”
 
Do zakresu zadań i kompetencji należy:
1/ nadzorowanie spraw związanych z:
a/ architekturą i budownictwem,
b/ ochroną środowiska, rolnictwem i leśnictwem,
c/ geodezją, kartografią i gospodarką nieruchomościami,
d/ komunikacją i drogami,
2/ wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
3/ prowadzenie nadzoru nad gospodarką mieniem Powiatu,
4/ wykonywanie zadań i kompetencji Starosty w zakresie kierowania Starostwem w czasie nieobecności Starosty lub w związku z niemożnością wykonywania przez niego funkcji.
 
§ 12
 
Skarbnik Powiatu – „PF”
 
Do zakresu zadań i kompetencji należy:
1/ realizacja polityki finansowej Zarządu ,
2/ nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami,
3/ nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości,
4/ nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu, zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania, analiza wykorzystania środków budżetowych, pozabudżetowych,
5/ nadzorowanie prowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
6/ zapewnienie sporządzania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
7/ kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
8/ sprawowanie nadzoru nad Wydziałem Finansów.
9/ wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
§ 13
 
Sekretarz Powiatu – „PS”
 
Do zakresu zadań i kompetencji należy:
1/ nadzorowanie realizacji zadań w Starostwie,
2/ nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych
z organizacją posiedzeń Zarządu,
3/ koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady
projektów uchwał i innych dokumentów przedstawianych przez Zarząd,
4/ zarządzanie infrastrukturą Starostwa, 
5/ wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
§ 14
 
Biuro Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – „PI”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ zarządzania kryzysowego i ochrony ludności w szczególności poprzez:
a/ przygotowywanie powiatowych planów obrony cywilnej i reagowania kryzysowego,
b/ gromadzenie i opracowywanie informacji uzyskiwanych z systemów obserwacji oraz
prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń,
c/ przygotowywanie lokalnych szkoleń, treningów, ćwiczeń i innych form edukacji
w zakresie gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego w czasie pokoju,
d/ utrzymywanie stałych kontaktów i współpracę z podmiotami uczestniczącymi
w systemie gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego w czasie pokoju,
e/ współdziałanie i współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, Lekarzem Weterynarii itp. w zakresie reagowania
kryzysowego w sytuacjach zagrożeń,
f/ prowadzenie gospodarki materiałowej oraz magazynu mienia przeznaczonego na realizację zadań obrony cywilnej.
2/ ochrony informacji niejawnych i danych osobowych w szczególności poprzez:
a/ wykonywanie zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych,
b/ realizację zadań administratora bezpieczeństwa informacji,
c/ prowadzenie kancelarii tajnej Starostwa.
3/ obronnym poprzez:
a/ organizowanie akcji kurierskiej Powiatu,
b/ prowadzenie ćwiczeń i szkoleń w zakresie spraw obronnych,
c/ nadzór nad realizacją zadań obronnych w powiatowych jednostkach organizacyjnych.
 
§ 15
 
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów – „PK”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2/ składania wniosków w sprawie ochrony interesów konsumentów,
3/ występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4/ współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5/ wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
6/ występowania w charakterze oskarżyciela publicznego, w sprawach o wykroczenia na rzecz konsumentów.
 
§ 16
 
Wydział Zarządzania – „PZ”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ zarządzania strategicznego w szczególności poprzez:
a/ opracowywanie i monitorowanie strategii i programów rozwoju Powiatu,
b/ prowadzenie obserwacji i analiz strategicznych w zakresie aktywności społeczno-
gospodarczej Powiatu,
c/ opracowywanie i monitorowanie planów działania Starostwa,
2/ zarządzania jakością w szczególności poprzez:
a/ planowanie, utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
b/ nadzorowanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Starostwa,
c/ nadzorowanie auditów wewnętrznych,
d/ prowadzenie ocen i kwalifikacji auditorów wewnętrznych,
e/ współpraca z jednostkami zewnętrznymi w zakresie Systemu Zarządzania Jakością.
3/ zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności poprzez:
a/ realizowanie polityki personalnej i płacowej w Starostwie,
b/ prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
c/ planowanie, realizację i ocenę szkoleń,
d/ prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 
§ 17
 
Wydział Prawny i Zamówień Publicznych – „PP”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ obsługi prawnej w szczególności poprzez:
a/ opracowywanie i uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu, Starosty oraz
opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
b/ udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu,
Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, 
c/ wykonywanie zastępstwa procesowego,
d/ wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz
współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
e/ udostępnianie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz przepisów prawa miejscowego,
2/ zamówień publicznych - prowadzenie i nadzorowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
§ 18
 
Wydział Promocji i Informacji – „PR”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ kontaktów z otoczeniem i zagranicą w szczególności poprzez:
a/ organizowanie komunikacji z klientem Starostwa ,
b/ organizowanie komunikacji ze środkami masowego przekazu,
c/ opracowywanie informacji i materiałów do wydawnictw, biuletynów, internetu, itp.
d/ promowanie Powiatu,
e/ nawiązywanie współpracy z samorządowymi partnerami krajowymi i zagranicznymi,
f/ monitorowanie zawartych porozumień i uzgodnień z partnerami krajowymi
i zagranicznymi,
2/ przygotowania Powiatu do procesu integracji Polski z Unią Europejską poprzez:
a/ informowanie zainteresowanych kręgów społeczeństwa Powiatu o praktycznych
aspektach procesu przedakcesyjnego,
b/ wspieranie powiatowych jednostek organizacyjnych oraz gmin z terenu Powiatu w przygotowywaniu programów i wniosków.
 
§ 19
 
Wydział Architektury i Budownictwa – „WA”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury
i budownictwa,
2/ nadzorowania i kontrolowania przestrzegania przepisów prawa budowlanego w szczególności:
a/ zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b/ warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach
budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów
budowlanych,
c/ zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
d/ właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e/ wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,
3/ prowadzenia ewidencji obiektów budowlanych oraz sporządzania sprawozdań
statystycznych i bilansów z ruchu budowlanego dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
4/ opiniowania projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
5/ wykonywania czynności zleconych organowi administracji architektoniczno-
budowlanej I instancji z mocy przepisów szczególnych poprzez:
a/ potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów
ustanowienia odrębnej własności lokali,
b/ potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu
jednorodzinnego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego,
c/ poświadczanie oświadczeń zamawiającego o wykonaniu robót dotyczących
infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów obniżenia stawki
podatku VAT.
 
§ 20
 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – „WO”
 
Realizuje zadania w zakresie:
 1/ ochrony i kształtowania środowiska w szczególności poprzez:
a/ ustalanie rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do
wprowadzenia do środowiska i nakładania na jednostkę organizacyjną obowiązku
prowadzenia pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających,
b/ zapobieganie pogorszeniu stanu środowiska w tym:
- opiniowanie wniosków o wstrzymanie działalności naruszającej warunki
wprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska,
- egzekwowanie ocen oddziaływania na środowisko inwestycji lub obiektu
i ustalanie obowiązku usunięcia przyczyn ich szkodliwego oddziaływania,
- gromadzenie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających
dopuszczonych do wprowadzenia do środowiska,
c/ sprawowanie kontroli na przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie
gospodarczego jej wykorzystania,
d/ zapewnienie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko,
e/ obsługę Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2/ gospodarki wodnej i ochrony wód w szczególności poprzez:
a/ wydawanie pozwoleń wodnoprawnych z zakresu szczególnego i zwykłego korzystania
z wód oraz decyzji w sprawie odszkodowań z w/w zakresu,
b/ wydawanie decyzji na wykonywanie urządzeń wodnych oraz opiniowanie ich lokalizacji
i warunków realizacji w tym wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt Państwa za
zwrotem części kosztów urządzeń, melioracji wodnych szczegółowych,
c/ sprawowanie ochrony przed powodzią m.in.:
- określanie ograniczeń dotyczących nie obwałowanych obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi,
- określanie sposobów uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaju upraw na
obszarach zagrożonych powodzią, wynikających z wymagań ochrony
przeciwpowodziowej,
d/ nadzór i kontrolę nad działalnością spółek wodnych lub ich związków utworzonych do
wykonywania działalności wymagającej pozwolenia wodnoprawnego oraz zatwierdzanie
statutów spółek,
3/ rybactwa śródlądowego poprzez:
a/ wydawanie uprawnień do łowienia i zezwoleń do odławiania ryb oraz rejestrację
sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
b/ wnioskowanie do Rady o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i wydawanie
dokumentów członkowskich,
4/ gospodarki leśnej i prawa łowieckiego poprzez:
a/ sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności
Skarbu Państwa,
b/ sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką w dzierżawionych obwodach
łowieckich,
5/ postępowania z odpadami poprzez:
a/ wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów,
b/ koordynację działań dotyczących organizacji gospodarki odpadami na terenie
Powiatu,
6/ geologii i górnictwa kopalin pospolitych poprzez:
a/ wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
pospolitych,
b/ zatwierdzanie projektów prac geologicznych oraz dokumentacji geologicznych,
7/ rolnictwa poprzez:
a/ opracowywanie i wdrażanie programu hodowlanego zwierząt gospodarskich,
b/ analizę gospodarki paszowej i upowszechniania nowych technologii żywienia
zwierząt,
c/ współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
d/ organizację gospodarki nasiennej,
e/ ocenę sytuacji w rolnictwie.
 
§ 21
 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – „WG”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ geodezji, kartografii i katastru nieruchomościami w szczególności poprzez:
a/ prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
b/ prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c/ dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym i dotacjami z innych funduszy oraz dotacjami budżetowymi,
d/ zakładanie osnów szczegółowych,
e/ uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
f/ zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
g/ prowadzenie klasyfikacji gruntów,
h/ ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
i/ przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
j/ zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
k/ prowadzenie scaleń i wymianę gruntów,
2/ gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w szczególności poprzez:
a/ regulacje stanu prawnego nieruchomościami Skarbu Państwa,
b/ wywłaszczanie i odszkodowania za wywłaszczane nieruchomości,
c/ zwroty wywłaszczanych nieruchomości,
d/ oddawanie nieruchomości w zarząd,
e/ obrót cywilno-prawny nieruchomościami: sprzedaż, darowizna, oddawanie
w użytkowanie wieczyste, dzierżawa, użyczenie,
f/ wydawanie zezwoleń na wejście na grunt inwestorom,
g/ gospodarowanie zasobami nieruchomości,
h/ naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
i trwałego zarządu nieruchomościami,
i/ uwłaszczanie nieruchomości znajdujących się w dożywotnim użytkowaniu wg ustaw
emerytalnych dla rolników,
j/ komunalizację mienia na rzecz Powiatu.
3/ ochrony gruntów rolnych w szczególności poprzez:
a/ wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej,
b/ wymierzania należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
c/ rekultywację i zagospodarowanie gruntów,
d/ kontrolę wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
4/ sprawowania nadzoru merytorycznego nad Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie.
 
§ 22
 
Wydział Komunikacji i Dróg – „WK”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ komunikacji i transportu drogowego w szczególności poprzez:
a/ rejestrację pojazdów,
b/ wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz świadectw kwalifikacji,
c/ wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień do kierowania
pojazdami.
d/ kierowanie kierującego pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz na
badania lekarskie w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.
e/ wydawanie upoważnień jednostkom na prowadzenie szkolenia kandydatów na instruktorów,
f/ wydawanie zezwoleń jednostkom lub szkołom na prowadzenie szkolenia kandydatów
na kierowców oraz legitymacji instruktorom nauki jazdy,
g/ wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów
przedsiębiorcom oraz uprawnień do wykonywania badań technicznych diagnostom,
h/ zatwierdzanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych,
i/ udzielanie, odmowa udzielania, zmiany lub cofnięcia licencji w zakresie krajowego transportu drogowego,
j/ wydawanie, cofanie oraz zmiana zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na obszarze wykraczającym poza granicę jednej gminy,
k/ wydawanie zaświadczeń oraz wypisów potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych, jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,
l/ koordynację przewozu osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym.
 2/ transportu kolejowego poprzez współpracę z przedsiębiorstwem PKP w zakresie gospodarki mieniem i urządzeniami infrastruktury technicznej,
3/ współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Koninie.
 
 
§ 23
 
Wydział Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki „PO”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ oświaty w szczególności poprzez:
a/ zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół artystycznych , szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo - wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej w tym ognisk artystycznych oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych szkół, których prowadzenie nie należy do
zadań własnych,
b/ nadzorowanie działalności szkół i placówek w zakresie spraw administracyjnych,
finansowych i organizacyjnych wynikających z przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansach publicznych,
c/ zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia nauczycieli,
d/ wykonywanie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w stosunku do szkół i placówek niepublicznych,
2/ kultury w szczególności poprzez:
a/ prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury,
b/ sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną polegającą na wspieraniu promocji, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
c/ tworzenie i prowadzenie instytucji kultury,
3/ turystyki i sportu w szczególności poprzez:
a/ promowanie i wspieranie działań, inicjatyw w zakresie turystyki i sportu,
b/ współpracę z samorządami i firmami branży turystycznej w zakresie
wspólnych przedsięwzięć rekreacyjno - turystycznych,
c/ organizowanie działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu ,
d/ tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla rozwoju
kultury fizycznej i sportu.
 
§ 24
 
Wydział Spraw Społecznych – „PL”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ spraw wojskowych w szczególności poprzez organizację i przeprowadzenie poboru oraz
inne zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej,
2/ spraw obywatelskich w szczególności poprzez prowadzenie zadań związanych:
a/ ze zmianą imion i nazwisk, b/ skreślony
c/ ze zbiórkami publicznymi,
d/ z wydawaniem zezwoleń na sprowadzenie zwłok,
e/ z współpracą z kombatantami i inwalidami wojennymi,
f/ z rejestracją stowarzyszeń,
3/ promocji i ochrony zdrowia w szczególności poprzez promowanie postaw prozdrowotnych
wśród mieszkańców Powiatu i wykonywanie zadań wynikających z przepisów
dotyczących ochrony zdrowia,
4/ współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i domami pomocy społecznej.
 
§ 25
 
Biuro Rady – „SR”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ przygotowywania dokumentów niezbędnych do pracy Rady i jej Komisji,
2/ zapewnienia merytorycznej i organizacyjnej obsługi Rady i jej Komisji,
3/ prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu pracy Rady i jej Komisji,
4/ prowadzenia spraw związanych z realizacją interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków Komisji,
5/ przedkładania uchwał Rady organowi wykonawczemu i organom nadzoru,
6/ udzielania pomocy radnym w sprawowaniu mandatu radnego.
 
§ 26
 
Wydział Organizacyjno-Administracyjny – „SO”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ organizacyjnym w szczególności poprzez:
a/ przygotowywanie niezbędnych dokumentów na posiedzenia Zarządu,
b/ zapewnienie obsługi Zarządu ,
c/ prowadzenie sekretariatu i obsługi kancelaryjnej Starostwa,
d/ prowadzenie postępowania dotyczącego skarg i wniosków w zakresie działalności
Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych ,
e/ wykonywanie zadań związanych z wyborami,
f/ planowanie, realizację i monitorowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych
Starostwa,
g/ prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa,
h/ prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa,
 16
i/ nadzorowanie pieczęci urzędowych, pieczęci – stempli,
2/ administracyjnym w szczególności poprzez:
a/ zapewnienie utrzymania i funkcjonowania lokali, pomieszczeń biurowych oraz mienia
Starostwa,
b/ prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym oraz
konserwacją wyposażenia Starostwa,
c/ gospodarowanie samochodami służbowymi,
3/ sprawowania nadzoru merytorycznego nad Zakładem Obsługi Starostwa Powiatowego
w Koninie.
 
§ 27
 
Wydział Finansów „FF”
 
Realizuje zadania w zakresie:
1/ budżetu Powiatu w szczególności poprzez:
a/ opracowywanie projektów i planów budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz
wykonania budżetu,
b/ sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,
2/ obsługi finansowo-księgowej Starostwa w szczególności poprzez:
a/ prowadzenie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
b/ prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
c/ prowadzenie obsługi kasowej Starostwa,
d/ obsługę Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej,
e/ współdziałanie z organami skarbowymi,
f/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości,
g/ przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
h/ obsługę finansowo-księgową i kasową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego,
i/ windykację należności budżetowych,
3/ nadzoru i kontroli w szczególności poprzez:
a/ nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych
wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
b/ nadzorowanie prawidłowości prowadzenia rachunkowości przez jednostki
organizacyjne Powiatu,
c/ ocenę wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych,
d/ prowadzenie kontroli finansowej.
 
§ 28
 
Zadania wspólne naczelników:
 
1. Wykonywanie zadań zapewniających Radzie pełnienie funkcji organu stanowiącego i kontrolnego Powiatu oraz Zarządowi jako organowi wykonawczemu Powiatu,
a w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań, informacji i analiz na
potrzeby Rady i Zarządu,
2) realizowanie zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
3) opracowywanie propozycji odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych oraz komisji
Rady.
2. Przygotowywanie projektów zarządzeń wydawanych przez Starostę w zakresie merytorycznym wydziału.
3. Prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostę spraw należących do jego właściwości.
4. skreślony
5. Współdziałanie ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
6. Współuczestniczenie w opracowaniu zamierzeń rozwojowych Powiatu.
7. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
8. Identyfikacja obowiązujących zewnętrznych regulacji prawnych.
9. Przestrzeganie i nadzorowanie przestrzegania obowiązujących w Starostwie przepisów zewnętrznych i wewnętrznych.
10. Współdziałanie w zakresie ochrony danych osobowych z administratorami bezpieczeństwa danych osobowych..
11.Udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, poprzez udostępnienie posiadanych materiałów programowych i informacyjnych.
12. Delegowanie na polecenie Starosty pracowników wydziału do udziału w spotkaniach radnych z wyborcami.
13. Organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracami wydziałów.
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2003-09-16 09:08:24)