logo
logo bip

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ (pdf)

Załącznik nr 1 - warunki techniczne

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załącznik nr 3 - formlarz oferty

Załącznik nr 4 -  oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 - wzór umowy

Załącznik nr 7 - wykaz usług wykonanych/wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat

Załącznik nr 8 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 9 - zobowiązanie innego podmiotu

Załącznik nr 10 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Genowefa Kaszuba
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-30 14:43:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-04 09:41:45)
Lista wiadomości