logo
logo bip
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresów: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania rodziny i systemu (...)
Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego 2016 r. podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.
 
Oferty na konkursy w dziedzinach ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; oświaty i wychowania; promocji i ochrony zdrowia oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej można składać w terminie do 23 marca 2016 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego:
 
 
Wzory dokumentów:
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-29 14:41:07)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-02-15 11:37:55)
Lista wiadomości