logo
logo bip
Wydział Zarządzania Kadrami
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p., pok. 362, 361
Fax +48 /63/ 240 32 01 

Naczelnik Wydziału
Stanisława Smorąg
tel. +48 /63/ 240 32 14, II p., pok. 362
 
Inspektor ds. pracowniczych
Piotr Adamiak
tel. +48 /63/ 240 32 05, II p., pok. 361
 
Inspektor ds. pracowniczych
Anna Hernas
tel. +48 /63/ 240 33 04, II p., pok. 361
 
Inspektor ds. pracowniczych
Jolanta Jesiołowska
tel. +48 /63/ 240 32 11, II p., pok. 361
Wydział Zarządzania Kadrami (WZ) realizuje zadania w zakresie:
1) polityki zarządzania zasobami ludzkimi poprzez:
a) kształtowanie struktury zasobów ludzkich w urzędzie;
b) planowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi;
c) określanie wymagań kwalifikacyjnych i kompetencyjnych na poszczególne stanowiska;
d) identyfikowanie potrzeb kadrowych oraz sporządzanie planów zatrudnienia i wynagrodzeń;
e) zapewnienie profesjonalnej kadry Starostwa poprzez tworzenie przejrzystych reguł otwartego naboru, służby przygotowawczej, podnoszenia kwalifikacji pracowników, okresowych ocen pracowniczych, systemu motywacyjnego pracowników;
f) organizowanie służby przygotowawczej oraz egzaminów dla pracowników kończących służbę przygotowawczą;
g) organizowanie prac związanych z dokonywaniem przeglądu kadrowego oraz okresowych ocen pracowników;
2) prowadzenia spraw kadrowych poprzez:
a) zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników;
b) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy;
c) przygotowywanie dokumentacji w zakresie organizacji i przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze;
d) prowadzenie dokumentacji w zakresie nagród uznaniowych i jubileuszowych oraz awansów pracowników;
e) sporządzanie dokumentów potwierdzających aktualne warunki płacowe pracowników;
f) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
g) monitorowanie dyscypliny pracy,
h) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników;
i) organizowanie i monitorowanie terminów badań wstępnych, kontrolnych i okresowych dla pracowników;
j) organizowanie praktyk szkolnych i studenckich oraz staży;
k) planowanie, organizację i realizację szkoleń;
l) prowadzenie dokumentacji w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych;
m) opracowywanie i aktualizację wewnętrznych regulaminów takich jak: regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, regulamin wynagradzania, regulamin ocen pracowniczych;
3) prowadzenia centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw;
4) prowadzenia spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, z wyłączeniem radnych powiatu konińskiego;
5) organizowania i protokołowania narad Kierownictwa z Naczelnikami oraz kierownikami powiatowych jednostek organizacyjnych;
6) organizowania i prowadzenia działalności socjalnej dla pracowników Starostwa w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
7) prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem przestrzegania przepisów przeciwpożarowej;
8) opracowywanie planu finansowego w zakresie zadań merytorycznych Wydziału.
2. Wydział używa symbolu „WZ".

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Stanisława Smorąg
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-03 10:09:57)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-18 13:06:07)