logo
logo bip

Wydział Rozwoju i Promocji
 
 Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p., pok. 254, 256; 258
 
 
Naczelnik Wydziału
Ewelina Rapeła
tel.: +48/63 240 32 77, I p., pok. 254
        
Starszy specjalista ds. funduszy pozabudżetowych 
Renata Jackowska
tel.: +48/63 240 32 64, I p., pok. 258
 
Inspektor ds. promocji i współpracy z zagranicą 
Sylwia Kudła
tel.: +48/63 240 33 13, I p., pok. 254
 
Specjalista ds. kultury
Danuta Plucińska
tel.: +48/63 240 32 78, I p., pok. 256
 
Podinspektor ds. wydawnictw i promocji
Janina Szczepaniak
tel.: +48/63 240 32 27, I p., pok. 254
 
Podinspektor ds. funduszy pozabudżetowych i promocji
Katarzyna Różycka
tel.: +48/63 240 32 68, I p., pok. 254
 
Wydział Rozwoju i Promocji (WR) realizuje zadania w zakresie:
1) planowania i monitorowania programów strategicznych poprzez:
a) przygotowywanie i aktualizację dokumentów strategicznych dla Powiatu Konińskiego;
b) koordynację prac związanych z monitorowaniem programów strategicznych;
c) sporządzanie informacji w zakresie realizacji strategii i programów branżowych;
2) inicjowania przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pozabudżetowych poprzez:
a) identyfikację oraz informowanie pracowników wydziałów o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych, w tym funduszy unijnych;
b) koordynowanie przygotowania i realizacji projektów nadzorowanych przez komórki organizacyjne Starostwa;
c) monitorowanie projektów realizowanych przez Powiat i jego jednostki organizacyjne;
d) współpracę z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie dostępnych źródeł finansowania i realizacji projektów inwestycyjnych;
e) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i realizacji wspólnych przedsięwzięć;
3) organizowania współpracy zagranicznej Powiatu poprzez:
a) nawiązywanie i prowadzenie kontaktów roboczych z samorządami zagranicznymi;
b) opracowywanie programów współpracy z poszczególnymi partnerami zagranicznymi;
c) monitorowanie realizacji wspólnych przedsięwzięć Powiatu i partnerów zagranicznych;
d) prowadzenie działu „Współpraca zagraniczna" na stronie internetowej Powiatu oraz obcojęzycznych wersji strony internetowej;
e) organizację pobytu delegacji zagranicznych na terenie powiatu i wyjazdów delegacji Powiatu do partnerów zagranicznych;
4) promocji Powiatu poprzez:
a) kreowanie wizerunku Powiatu Konińskiego z uwzględnieniem zadań promocyjnych wynikających z założeń Strategii Rozwoju i Promocji Powiatu Konińskiego oraz Strategii Komunikacji Marketingowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2020;
b) przygotowywanie wydawnictw tradycyjnych i cyfrowych o powiecie oraz ich kolportaż w kraju i poza jego granicami;
c) administrowanie stroną internetową Powiatu, w tym stałe monitorowanie i nadzorowanie;
d) przygotowywanie, organizację i obsługę imprez promujących Powiat w tym: Gali Powiatu, Powiatowych Dożynek oraz Wielkiego Ruszenia Gmin Powiatu Konińskiego;
e) obsługę administracyjną kapituły tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego";
f) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań promocyjnych;
5) promocji gospodarczej Powiatu poprzez:
a) podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Powiatu, we współpracy z samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowym;
b) przygotowywanie wydawnictw promujących potencjał gospodarczy Powiatu;
c) prowadzenie działu „Gospodarka" na stronie internetowej Powiatu;
d) współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój przedsiębiorczości;
e) współpracę z lokalnymi i regionalnymi funduszami poręczeniowymi i pożyczkowymi;
f) gromadzenie informacji statystycznych i opracowań o charakterze gospodarczym i społecznym Powiatu;
g) przygotowywanie i nadzorowanie działań w zakresie przyznawania Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego;
6) promocji i rozwoju turystyki poprzez:
a) przygotowywanie wydawnictw promujących produkty i usług turystyczne powiatu konińskiego;
b) prowadzenie działu „Turystyka" na stronie internetowej Powiatu;
c) przygotowywanie i obsługę stoiska Powiatu na targach i giełdach turystycznych;
d) wspieranie podmiotów gospodarczych sektora usług turystyczno-rekreacyjnych Powiatu w zakresie działań promocyjno-informacyjnych;
e) wspieranie działań i inicjatyw w zakresie rozwoju turystyki;
f) współpracę z samorządami, organizacjami i firmami branży turystycznej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć rekreacyjno-turystycznych oraz promocji i rozwoju turystyki;
7) promocji i propagowania kultury poprzez:
a) prowadzenie działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie tradycji oraz dorobku kulturalnego na obszarze powiatu;
b) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;
c) realizację zadań biblioteki powiatowej;
d) edukację kulturalną i wychowywanie przez sztukę;
e) sprawowanie opieki nad zabytkami;
8) współpracy z podmiotami zrzeszającymi samorządy, przedsiębiorców oraz szkołami wyższymi;
9) opracowywania i publikacji informacji o powiecie poprzez:
a) przygotowywanie, wydawanie i kolportaż „Kuriera Powiatowego";
b) prowadzenie działu „Aktualności" na stronie internetowej Powiatu;
c) prowadzenie archiwum fotograficznego i filmowego.
2. Wydział używa symbolu „WR".
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Ewelina Rapeła
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:09:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-13 08:38:41)