logo
logo bip

Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
fax: +48 /63/ 240 33 00  
 parter - pok. 168, Punkt Informacyjny, II p. - pok. 363, 364 
 
Naczelnik Wydziału
Genowefa Kaszuba
Tel. +48 /63/ 240 32 12, II p., pok. 364
 
Inspektor ds. administracyjnych
Anna Freger
Tel. +48 /63/ 240 32 13, II p., pok. 363 C
 
Inspektor ds. administracyjnych i infrastruktury
Bożena Wróbel
tel. +48 /63/ 240 32 13, II p., pok. 363 C
 
Inspektor ds. administracyjnych i BIP
Eliza Nowaczyk
tel. +48 /63/ 240 32 98, II p., pok. 363 A
             eliza.nowaczyk@powiat.konin.pl
 
Inspektor ds. administracyjnych, infrastruktury i archiwum
Sebastian Tołoczko
tel. +48 /63/ 240 33 15 , II p., pok. 363 C
 
Specjalista ds. administracyjnych i archiwum
Justyna Marczak
tel. +48 /63/ 240 33 00, II p., pok. 363 B
 
Specjalista ds. obsługi kancelaryjnej
Ewa Mochnaczewska
tel. +48 /63/ 240 32 23, parter, pok. 168
 
Podinspektor ds. obsługi kancelaryjnej
Katarzyna Marciniak
tel. +48 /63/ 240 32 23, parter, pok. 168
 
Rzemieślnik specjalista
Marian Zawadzki
tel. +48 /63/ 240 32 38
 
Rzemieślnik specjalista
Artur Wiśniewski
Tel. +48 /63/ 240 32 38
 
Kierowca samochodu osobowego
Henryk Płócienniczak
Tel. +48 /63/ 240 32 38
 
Kierowca samochodu osobowego
Tomasz Janiak
Tel. +48 /63/ 240 32 38 
 
1. Wydział Administracyjno-Organizacyjny realizuje zadania w zakresie:
 
1) spraw organizacyjnych poprzez:
a) prowadzenie kancelarii Starostwa;
b) prowadzenie centralnego rejestru skarg I wniosków oraz postępowań w tym zakresie;
c) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa;
d) prowadzenie ewidencji pieczęci i stempli urzędowych używanych w Starostwie;
e) prowadzenia Punktu Informacyjnego Starostwa;
2) spraw administracyjnych poprzez:
a) techniczne i gospodarcze zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Starostwa;
b) ubezpieczenie mienia Starostwa Powiatowego w Koninie;
c) utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury Starostwa, w tym prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych;
d) zabezpieczenie techniczne budynku i pomieszczeń biurowych Starostwa przy Al. 1 Maja 9 oraz Hurtowej 1;
e) administrowanie salami narad oraz zapewnienie technicznej obsługi obrad Rady, posiedzeń Zarządu oraz spotkań i narad;
f) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym oraz konserwacją urządzeń i wyposażenia Starostwa;
g) prowadzenie gospodarki materiałów biurowych oraz ich rozdział na wydziały;
h) wykonywanie zada ń z zakresu gospodarowania środkami transportu oraz rozliczanie kierowców;
3) zamówień publicznych poprzez prowadzenie i nadzorowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
4) organizowania, koordynowania oraz rozliczania prac inwestycyjnych w powiecie, z wyłączeniem zadań inwestycyjnych przekazanych do realizacji powiatowym jednostkom organizacyjnym;
5) administrowania budynkami stanowiącym i własność Powiatu z wyłączeniem nieruchomości zabudowanych, oddanych w trwały zarząd poprzez:
a) zabezpieczenie pełnej sprawności technicznej tych budynków oraz infrastruktury technicznej związanej z tymi budynkami (sieci wodociągowej, elektrycznej, telefonicznej itd.);
b) wynajem pomieszczeń biurowych;
c) nadzorowanie realizacji zadań i usług związanych z utrzymaniem czystości i ochroną mienia w administrowanych obiektach;
d) przeprowadzanie remontów i modernizacji pomieszczeń biurowych;
6) prowadzenia rejestru umów i porozumień;
7) prowadzenia wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu;
8) administrowania internetowym Biuletynem Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego;
9) wykonywania zadań związanych z wyborami i referendum;
10) opracowywanie planu finansowego w zakresie zadań merytorycznych Wydziału.
 
2. Wydział używa symbolu „WO".
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Genowefa Kaszuba
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:31:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-06-18 09:22:47)