logo
logo bip

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
III p. pok. 454; 457; 458
Fax:+48 /63 /240 32 01 
 
Naczelnik Wydziału
Julia Stasińska
tel.+ 48/63/240 32 44, III p., pokój nr 454
 
 
Główny Specjalista
Bożena Frankowska
tel. + 48/63/240 32 63, III p., pokój nr 454
 
Podinspektor
Agnieszka Rączka
tel. +48/63/240 32 39, III p., pokój nr 454
 
Główny Specjalista
Jadwiga Andrzejak
tel. + 48/63/240 32 43, III p., pokój nr 457
 
Główny Specjalista
Wanda Majchrzak
tel. +48/63/240 33 02, III p., pokój nr 458
 
Inspektor
Marek Niezabitowski
tel. +48 / 63 / 240-33-02, III p., pokój 458
            marek.niezabitowski@powiat.konin.pl  
 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (WS) realizuje zadania w zakresie:
1) ochrony środowiska poprzez:
a) wydawanie decyzji udzielających pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów;
b) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu;
c) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących instalacji niewymagających pozwolenia i wytwarzających pola elektromagnetyczne,
d) wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji;
e) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu w sprawach będących w kompetencjach Wydziału;
f) wydawanie decyzji zobowiązujących podmioty korzystające ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego;
g) zapewnienie dostępu do informacji o środowisku;
h) monitorowanie realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Konińskiego;
i) opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska i ich aktualizacji;
j) sporządzanie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi;
k) wydawanie decyzji zmieniających nazwę podmiotu w zakresie prowadzącego instalację;
2) gospodarki wodnej i ochrony wód, w szczególności poprzez
a)nadzór i kontrolę nad spółkami wodnymi;
b) zatwierdzanie statutów spółek wodnych,
c) rozwiązywanie spółek wodnych,
d) wydawanie decyzji o wysokości świadczeń na rzecz spółki dla korzystających z urządzeń, niebędących członkami spółki,
e) udzielanie dotacji spółkom wodnym na utrzymanie wód i urządzeń melioracyjnych,
f) wydawanie decyzji dotyczących przejścia do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa lub wykreślenia z zasobu gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa;
g) opiniowanie kandydatów na kierowników nadzoru wodnego
3) rybactwa śródlądowego poprzez·
a) wydawanie dokumentu uprawniającego do amatorskiego połowu ryb: Karty wędkarskiej oraz Karty łowiectwa podwodnego;
b) wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej;
c) rejestrację sprzętu pływającego służącego do połowu ryb;
d) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi wody płynącej nieżeglownej;
e) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach żeglownych, szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie;
4) gospodarowania odpadami poprzez:
a) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych ni ż niebezpieczne powstających w ilościach powyżej 5 tysięcy ton rocznie, jeżeli powstają w związku z eksploatacją instalacji;
b) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów;
c) wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów;
d) wydawanie decyzji łącznych w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
e) cofanie decyzji zezwalających na przetwarzanie odpadów,
f) kontrolę realizacji decyzji Starosty z zakresu gospodarki odpadami,
f) wydawanie decyzji dla sprawcy wypadku, o obowiązku gospodarowania odpadami z wypadku;
5) ochrony przyrody poprzez prowadzenie rejestru gatunków zwierząt, zgodnie z właściwością Powiatu i listą CITES,
6) gospodarki leśnej i prawa łowieckiego poprzez:
a) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa;
b) wydawanie decyzji zezwalającej na zmianę lasu na użytek rolny;
c) sprawowanie nadzoru nad gospodarką łowiecką w dzierżawionych obwodach łowieckich;
d) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców;
e) wydawanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości;
f) ocenę udatności zalesień przed przekwalifikowaniem zalesionych gruntów na grunt leśny;
7) wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy;
8) wydawania decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych;
9) edukacji ekologicznej we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, instytucjami, organizacjami pożytku publicznego, a także przygotowywanie pod względem merytorycznym otwartych konkursów ofert dla organizacji pożytku publicznego, przyjmowanie sprawozdań od dotowanych podmiotów z zakresu ekologii oraz dziedzictwa przyrodniczego;
10) rolnictwa poprzez:
a) współpracę ze związkami branżowymi: trzody chlewnej, bydła, koni oraz producentami mleka;
b) współpracę z grupami producentów owoców i owoców miękkich;
c) współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Rozwoju Regionalnego, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwową Inspekcją Pracy;
11) współpracy z pozostałymi organizacjami i instytucjami działającym i na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska.
2. Wydział używa symbolu „WS"
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Halina Dąbrowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:54:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-08-29 08:29:58)