logo
logo bip

Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów
 
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
  III p. pok. 449 -452, 459
  Fax: +48 / 63 / 240 32 47
 
 
 
 Naczelnik Wydziału
 Małgorzata Lalak
 tel. +48 / 63 / 240 32 45, IIIp., pok. 451
 
Główny specjalista ds. mienia powiatu i publicznego zasobu mieszkaniowego  
Jolanta Wawrzyniak
 tel.+48 / 63 / 240 32 47, III p., pok. 452
 
Główny specjalista ds. ochrony gruntów rolnych
 Jadwiga Rachwalik
 Tel. + 48/ 63 / 240 32 49, IIIp.  pok. 449
 
Inspektor ds. ochrony gruntów rolnych
 Bożena Morawska
 tel.+48 / 63 / 240 32 82, III p., pokój 459
 
Inspektor ds. ochrony gruntów rolnych
 Maria Morawska
 tel.+48 / 63 / 240 32 82, III p., pokój 459
 
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 Bogusława Wojtysiak-Sztuba
 tel.+48 / 63 / 240 32 46, III p., pok. 449b
 
Inspektor ds. Gospodarki nieruchomościami i regulacji stanów prawnych
 Elżbieta Sowińska
 Tel. +48/63 240 32 50, IIIp. pok. 450b
 
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Roksana Hybś-Radecka
tel.+48 / 63 / 240 32 47, III p., pok 452
 
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 Jarosław Bocian
 tel.+48 / 63 / 240 32 50, III p., pok. 450b
 
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
 Wiktor Targoński
 tel.+48 / 63 / 240 32 50, III p., pok. 450b
 
Inspektor ds. odszkodowań i wywłaszczeń
 Magdalena Peszko
 tel.+48 / 63 / 240 32 48, III p., pok. 450a
 
Starszy specjalista ds. odszkodowań i wywłaszczeń
 Monika Powaga
 tel.+48 / 63 / 240 32 48, III p., pok. 450a
 
Wydział Nieruchomości i Ochrony Gruntów (WN) realizuje zadania w zakresie:
 
 
 
1) gospodarki nieruchomościami poprzez:
 
a) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i Powiatu;
 
b) tworzenie zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 
c) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa I Powiatu;
 
d) oddawanie w użytkowanie, najem, użyczenie lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 
e) zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu z zasobu i nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu w drodze cywilno-prawnej;
 
f) ustanawianie trwałego zarządu na nieruchomościach Skarbu Państwa i Powiatu;
 
g) ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego;
 
h) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Jednostek samorządu terytorialnego i ustalanie wysokości odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości;
 
i) zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalenie wysokości zwrotu odszkodowania;
 
j) ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości;
 
k) sporządzanie planów wykorzystania zasobów nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;
 
l) opracowanie rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa;
 
m) wydawanie decyzji na czasowe zajęcie nieruchomości;
 
n) wydawanie decyzji w sprawach o zobowiązaniu właściciela użytkownika wieczystego lub osoby, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości;
 
2) gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa poprzez:
 
a) występowanie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań rządowych oraz zadań własnych Powiatu;
 
b) współpracę z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie ustalania, potwierdzania podstaw prawnych dotyczących przejęcia nieruchomości rolnych do zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych oraz informowanie o ewentualnych wnioskach roszczeniowych byłych właścicieli;
 
c) przygotowywanie projektów decyzji o nieodpłatnym przekazywaniu Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 
3) przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 
4) ustalania wysokości odszkodowań z tytułu przejęcia praw do nieruchomości;
 
5) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Konińskiego w celu ujawnienia tytułu prawnego w księdze wieczystej;
 
6) wydawania decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na pas drogowy stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, w trybie przepisów szczególnych:
 
7) wydawania decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na nieruchomościach przeznaczonych na pasy drogowe autostrad, stanowiące własność Skarbu Państwa;
 
8) ustalania nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie;
 
9) ustalania wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie;
 
10) regulacji stosunków państwa do poszczególnych kościołów;
 
11) ujawniania w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego poprzez:
 
a) sporządzanie i przekazywanie wojewodzie, marszałkowi województwa, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność  jednostek samorządu terytorialnego;
 
b) składanie we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
 
c) przedkładanie po upływie każdego półrocza sprawozdań w zakresie składanych wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa;
 
12) nieodpłatnego przyznawania na własność działki gruntu i działki pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę;
 
13) dysponowania dotacjami budżetowymi dotyczącymi gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
 
14) gospodarowania publicznym zasobem mieszkaniowym stanowiącym własność Skarbu Państwa ;
 
15) ochrony gruntów rolnych poprzez:
 
a) wydawanie zezwoleń na wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej;
 
b) wymierzanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej;
 
c) wydawanie decyzji dotyczących rekultywacji i zagospodarowanie gruntów;
 
d) kontrolę wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
 
e) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych;  
 
f) opiniowanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych;
 
g) prowadzenie sprawozdawczości obejmującej dane dotyczące terenów wyłączonych oraz naliczania opłat;
 
h) prowadzenie rejestru gruntów chronionych wyłączony ch z produkcji rolnej
 
2. Wydział używa symbolu „WN".
 
 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Małgorzata Lalak
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:57:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2018-05-29 11:29:15)