logo
logo bip

Wydział Finansowy
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
III p., pok. 453, 460 - 463 
fax: +48 /63/ 240 32 81
 
Naczelnik Wydziału
Anna Krygier
tel. +48 /63/ 240 32 19, III p., pok. 453
 
Zastępca Naczelnika Wydziału
Magdalena Nowak
tel. +48 / 63 / 240 32 18, III p., pok. 460 B
 
Inspektor ds. obsługi finansowo-księgowej budżetu Powiatu
Iwona Rogowicz 
tel. +48 / 63 / 240 32 22 , III p., pok. 461
e-mail: budzet@powiat.konin.pl        
 
Podinspektor ds. płac i rozliczeń pracowniczych
Justyna Białecka
tel. +48 / 63 / 240 33 11, III p., pok. 462
 
Inspektor ds. planowania i analiz budżetu
Anna Matyjasik
tel. +48/63/ 240 33 11,  III p., pok. 462
   
Inspektor ds. obsługi księgowej dochodów i windykacji
Kamila Depczyńska
tel. +48 / 63 / 240 32 81, III p., pok. 463
 
Podinspektor ds. obsługi finansowo-księgowej
Aleksandra Pyrzyńska
tel. +48 / 63 / 240 33 12, III p., pok. 463
 
Pomoc Administracyjna
Tomasz Tarczewski
tel. +48 /63/ 240 32 20, III p., pok. 460A
 
Pomoc Administracyjna
Arleta Niedźwiedzińska
tel. +48 /63/ 240 32 20, III p., pok. 460A
 

Wydział Finansowy (WF) realizuje zadania w zakresie:
1) budżetu powiatu poprzez:
a) opracowywanie projektów i planów budżetu Powiatu oraz dokonywania analiz, informacji i sprawozdań z wykonania budżetu;
b) opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z objaśnieniami;
c) opracowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć;
d) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
e) przekazywanie informacji powiatowym jednostkom organizacyjnym i wydziałom Starostwa o zmianach budżetu;
f) sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu;
g) nadzorowanie prawidłowości sporządzania sprawozdań przez powiatowe jednostki organizacyjne;
h) prowadzenie księgowości budżetu Powiatu;
i) nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych wydziałów Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;
j) nadzorowanie wykorzystania środków budżetowych i pozabudżetowych;
k) przygotowywanie innych planów, prognoz i analiz dla potrzeb Zarządu i Rady;
l) uczestniczenie w przygotowaniu wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych w tym z Unii Europejskiej;
m) uczestniczenie w przygotowaniu   specyfikacji   kredytowych   i obsługi   budżetu    Powiatu w tym zakresie;
2) rachunkowości i gospodarki finansowej poprzez:
a) prowadzenie  rachunkowości  oraz  gospodarki  finansowej  Starostwa,  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
b) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
c) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
d) współdziałanie z organami skarbowymi;
e) prowadzenie i rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) przez Powiat Koniński;
f) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości;
g) prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji;
h) windykację należności budżetowych;
i) obsługę długu publicznego;
j) wydawanie pracownikom Starostwa zaświadczeń o wynagrodzeniu.
2. Wydział używa symbolu „WF".
 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Anna Krygier
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 10:44:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2019-06-10 10:55:38)