logo
logo bip

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
 
 Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
parter - pok. 164, 165, 167, I piętro - pok. 263
    fax: +48 /63/ 240 32 23    
 
 
Naczelnik Wydziału
Jan Bartczak
tel. +48 /63/ 240 32 61, parter - pok. 164
 
Inspektor
Elżbieta Piaseczna
tel. +48 /63/ 240 32 60, parter - pok. 167

Starszy specjalista
Żaneta Staszak
tel. +48 /63/ 240 32 28, parter - pok. 167

Podinspektor ds. administracyjno - organizacyjnych
Kinga Knapkiewicz
tel. +48 /63/ 240 32 60, parter - pok. 167
e-mail: kinga.knapkiewicz@powiat.konin.pl

Inspektor
Karol Baranowski
tel. +48 /63/ 240 32 88, parter - pok. 165
 
Główny specjalista ds. promocji zdrowia i spraw społecznych
Krzysztof Czajkowski  
tel. +48 /63/ 240 32 24, I piętro - pok. 263
 
Starszy specjalista ds. społecznych
Renata Jackowska 
tel. +48 /63/ 240 32 24, I piętro - pok. 263
 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (WE) realizuje zadania w zakresie:
1)  edukacji publicznej poprzez:
a) realizowanie działań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek oświatowo-wychowawczych, ognisk artystycznych oraz placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych;
b) nadzorowanie działalności szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych;
c) prowadzenie postępowania związanego z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego;
d) prowadzenie systemu informacji oświatowej;
e) kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego, młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków socjoterapeutycznych;
f) prowadzenie spraw dotyczących arkuszy organizacji szkół i placówek;
g) prowadzenie przebiegu rekrutacji do szkół oraz monitorowanie wyników egzaminów;
h) wykonywanie zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w stosunku do szkół i placówek niepublicznych;
i) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów i studentów;
j) prowadzenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
k) opracowywanie dokumentów związanych z wynagrodzeniem i innymi świadczeniami dla nauczycieli;
2) kultury fizycznej poprzez:
a) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń sportowych;
b) promowanie i wspieranie działań oraz inicjatyw sportowych na terenie powiatu;
c) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie powiatu;
d) opracowywanie i aktualizację Kalendarza imprez sportowych w powiecie;
e) określenie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów z powiatu konińskiego;
3) spraw społecznych poprzez:
a) wydawanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok z obcego państwa;
b) organizację uroczystości patriotycznych i rocznicowych o charakterze lokalnym i państwowym;
c) współpracę z kombatantami;
d) zapewnienie funkcjonowania biura rzeczy znalezionych;
e) prowadzenie ewidencji oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu;
4) promocji zdrowia poprzez:
a) monitorowanie Powiatowego Programu Promocji Zdrowia;
b) współdziałanie ze świadczeniodawcami i podmiotami, zajmującymi się ochroną i promocją zdrowia w powiecie;
c) organizowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej;
5) współpracy z organizacjami pozarządowymi dotyczącej realizacji zadań wydziału.
2. Wydział używa symbolu „WE".
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jan Bartczak
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:05:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-06-04 12:22:45)
Lista wiadomości