logo
logo bip

Wydział Architektury i Budownictwa
 Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p., pok.: 353 - 356
Fax: +48 / 63 / 240 32 01
 
Naczelnik Wydziału
Andrzej Pieklik
tel. +48 / 63 / 240 32 30, p.II, pok. 356
 
Z-ca Naczelnika Wydziału
Jerzy Wojnarowski
tel. +48 / 63 / 240 32 32, p.II, pok. 355
 
Specjalista ds. administracyjnych
Ewa Śliwicka
tel. +48 / 63 / 240 32 31, p.II, pok. 356
 
Inspektor ds. administracyjnych
Magdalena Balcerzak
tel. +48 / 63 / 240 32 31, p.II, pok. 356
 
Samodzielny referent ds. administracyjnych
Agnieszka Nędzka
tel. +48 / 63 / 240 32 31, p.II, pok. 356
 
Starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Monika Antecka-Molińska
tel. +48 / 63 / 240 32 21, p.II, pok. 353
 
Specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Marek Krakowski
tel. +48 / 63 / 240 32 33, p.II, pok. 355
 
Starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Małgorzata Miłosz
tel. +48 / 63/ 240 32 37, p. II, pok. 353
 
Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Żaneta Krysztofiak
tel. +48 / 63 / 240 32 35, p.II, pok. 354
 
Inspektor ds. administracji budowlanej
Jolanta Lewandowska
tel. +48 / 63 / 240 32 35, p.II, pok. 354
 
 
Wydział Architektury i Budownictwa (WA) realizuje zadania w zakresie:
1) prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury i budownictwa poprzez:
a) wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych;
b) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;
c) wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę;
d) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę;
e) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego;
f) rejestrację dzienników budów;
2) sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach budowlanych, w szczególności:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie;
c) zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz ochrony środowiska;
d) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
3) udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych;
4) uczestniczenia na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami;
5) sporządzania okresowych sprawozdań o wydanych pozwoleniach na realizację budynków i ubytkach zasobów mieszkaniowych;
6) prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestru wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę;
7) sporządzania dla administracji architektoniczno-budowlanej II instancji sprawozdań miesięcznych z realizacji procedur związanych z przyjmowaniem wniosków o pozwolenia na budowę i wydawaniem pozwoleń;
8) wykonywania czynności zleconych organowi administracji architektoniczno-budowlanej I instancji z mocy przepisów szczególnych poprzez:
a) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali;
b) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów przyznania dodatku mieszkaniowego;
9) wykonywania zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez:
a) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa;
b) uzgadnianie projektów decyzji lokalizacyjnych lub o warunkach zabudowy w zakresie określonym w obowiązujących przepisach;
c) udział w procedurze tworzenia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz opracowywanie materiałów i przygotowywanie uchwał do uzgodnień projektów planów miejscowych przez Zarząd Powiatu;
d) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowania i kierunków rozwoju przestrzennego gmin;
10) wykonywania zadań w ramach zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne";
11) prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych dotyczących:
a) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
b) pozwolenia na użytkowanie drogi.
2. Wydział używa symbolu „WA".
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andrzej Pieklik
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:10:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-09-04 11:37:39)