logo
logo bip
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p. pok. 361
Fax +48 /63/ 240 32 01
 
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Jolanta Jesiołowska
Tel. +48 /63/ 240 32 11
 
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje zadania poprzez:
1) udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie;
2) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie;
3) sporządzanie i przedstawianie Staroście, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
4) bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
5) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Starostwa oraz przedstawianie propozycji  dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji;
7) udział w przekazywaniu do użytkowania nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników;
8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;
9) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy nowozatrudnionych pracowników;
10) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami;
11) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy oraz dobór właściwych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
12) prowadzenie kart przydziału odzieży roboczej, obuwia, środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia stanowisk pracy w okulary korygujące;
13) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
14) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
15) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
16) przedstawianie i zgłaszanie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy;
17) prowadzenie wykazu zaleceń lekarza medycyny pracy dotyczących pracowników;
18) przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
19) przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ,w tym monitoring instruktaży stanowiskowych;
20) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
21) dystrybucja napojów chłodzących w okresie letnim;
22) współpraca w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
23) inicjowanie i rozwijanie na terenie Starostwa różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.
2. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy używa symbolu "PB".

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jolanta Jesiołowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-25 15:10:49)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-04 12:42:20)