logo
logo bip
Geolog Powiatowy

GEOLOG POWIATOWY

MAGDALENA DYDAK

  Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
III p. pok. 457
Tel: +48 /63 /240 33 06

 
Geolog Powiatowy realizuje zadania w zakresie:
1) udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż jeżeli jednocześnie są spełnione wymagania:
a) obszar udokumentowania złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha;
b) wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekracza 20.000 m3;
c) działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych;
2) wydawania decyzji zmieniającej koncesję;
3) wydawania decyzji przenoszącej koncesję na inny podmiot;
4) wydawania decyzji stwierdzającej cofnięcie koncesji lub jej wygaśnięcie;
5) zatwierdzania projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
6) sprawdzania dokumentacji geologicznej pod kątem jej zgodności z ustawą Prawo geologiczne i górnicze przedkładanej w przypadku:
a) wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych;
b) wykonania otworu wiertniczego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z dokumentowaniem złóż kopaliny;
c) wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi;
d) likwidacji otworu wiertniczego;
7) przyjmowania zgłoszeń projektów prac geologicznych na wykonanie wierceń w celu wykorzystania ciepła ziemi;
8) ustalania w drodze decyzji opłaty dodatkowej za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych;
9) ustalania w drodze decyzji opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych;
10) nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji;
11) wydawania decyzji zobowiązującej przedsiębiorcę do wykonania obmiaru wyrobisk w innym terminie w przypadku zrzeczenia się koncesji, wyczerpania zasobów złoża, naruszenia przepisów o ochronie środowiska;
12) gromadzenia, przechowywania i udostępnienia informacji geologicznej;
13) podejmowania rozstrzygnięć oraz wykonywania innych czynności niezbędnych do przestrzegania i stosowania ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
14) prowadzenia rejestru terenów zagrożonych masowymi ruchami ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska.

Sprawy załatwiane przez Geologa Powiatowego

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Dydak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-07-17 09:11:01)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-07-17 09:43:15)