logo
logo bip
Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU

RADZISŁAW KOZŁOWSKI

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
tel. +48 /63/ 240 32 06
I piętro, pok. 263
   

Skarbnik Powiatu jest powoływany i odwoływany przez Radę powiatu na wniosek starosty. Uczestniczy w pracach Zarządu Powiatu, a także może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji z głosem doradczym. Skarbnikowi Powiatu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza.  

Do zakresu zadań i kompetencji Skarbnika należy:
1) realizacja polityki finansowej Zarządu;
2) nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
6) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem przepisów wewnętrznych w zakresie rachunkowości;
7) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania;
8) prowadzenie analizy wykorzystania środków budżetowych oraz pozabudżetowych;
9) zapewnienie przygotowywania sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;
10) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących powodować powstanie zobowiązań majątkowych Powiatu;
11) współudział w opracowywaniu procedur kontroli zarządczej w Starostwie;
12) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez Wydział Finansowy oraz Biuro Kontroli;
13) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
2. Skarbnik Powiatu używa symbolu „PF".
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Radzisław Kozłowski
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 07:55:24)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-16 08:49:06)