logo
logo bip

Sekretarz Powiatu
 SEKRETARZ POWIATU 
 
MIROSŁAW KRUSZYŃSKI
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
tel. +48 /63/ 240 32 04
I piętro, pok. 262
1. Do zakresu zadań i kompetencji Sekretarza należy:
1) zapewnienie właściwej organizacji pracy urzędu poprzez:
a) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Starostwa oraz przestrzeganiem wewnętrznego ładu, porządku i dyscypliny pracy;
b) organizowanie obiegu dokumentacji i informacji w Starostwie zgodnie z instrukcją kancelaryjną i wewnętrznymi regulacjami;
c) wykonywanie zadań Koordynatora czynności kancelaryjnych;
d) koordynowanie współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi;
e) nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego realizowania spraw w urzędzie oraz załatwiania skarg i wniosków;
f) opracowanie i aktualizację Regulaminu Organizacyjnego oraz procedur kontroli zarządczej;
g) inicjowanie i koordynowanie czynności związanych z opracowaniem wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych w tym regulaminu pracy, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, regulaminu wynagradzania, regulaminu ocen pracowniczych;
h) zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego urzędu;
i) wdrażanie nowoczesnych technik i metod pracy oraz dobrych praktyk funkcjonowania urzędu;
2) wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji poprzez:
a) zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych;
b) prowadzenie wykazu pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe;
c) współpracę z Administratorem Systemów Informatycznych oraz Lokalnymi Administratorami Danych Osobowych,
3) koordynowanie działań podejmowanych w ramach administrowania funduszem socjalnym;
4) organizowanie współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi;
5) zastępowanie Starosty podczas jednoczesnej nieobecności Starosty i Wicestarosty;
6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę;
7) bezpośrednie nadzorowanie zadań realizowanych przez Wydział Administracyjno-Organizacyjny, Biuro Rady, Biuro Zarządu, Biuro Informatyki;
2. Sekretarz Powiatu używa symbolu „PS".
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Mirosław Kruszyński
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-01-05 15:40:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-16 08:52:04)