logo
logo bip
OGŁOSZENIE O NABORZE
STAROSTA KONIŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA TRZY WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE RADCY PRAWNEGO
W STAROSTWIE POWIATOWYM W KONINIE
 
1. Warunki zatrudnienia:
1) podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę,
2) wymiar czasu pracy:
a) jedno stanowisko - pełny etat - tj. 40 godzin tygodniowo, w tym 24 godziny tygodniowo w siedzibie pracodawcy,
b) jedno stanowisko - ½ etatu - tj. 20 godzin tygodniowo, w tym 12 godzin tygodniowo w siedzibie pracodawcy,
c) jedno stanowisko - ½ etatu - tj. 20 godzin tygodniowo, w tym 12 godzin tygodniowo w siedzibie pracodawcy.
3) miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9.
2. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca przy monitorze ekranowym,
2) reprezentowanie urzędu na zewnątrz (sądy i inne instytucje).
3.  Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe prawnicze,
6) co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego radcy prawnego, w tym co najmniej 3 lata doświadczenia w świadczeniu pomocy prawnej w powiatowej jednostce samorządowej,
7) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, tj. wpis na listę radców prawnych zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507).
4. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy zespołowej oraz w pracy z klientem,
2) sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, punktualność,
3) umiejętność analizy i syntezy informacji, przekonywania, wyjaśniania,
4) umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
5) posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu powiatowego w szczególności aktów prawnych regulujących tryb wykonywania ustawowych zadań powiatu oraz zadań zleconych w ramach merytorycznych komórek organizacyjnych Starostwa.
5. Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:
1) bieżące udzielanie porad prawnych w zakresie działalności poszczególnych wydziałów, organów Powiatu oraz udzielanie wyjaśnień
w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych na rzecz obsługiwanych wydziałów,
2) sporządzanie pisemnych opinii prawnych (ekspertyz),
3) sporządzanie projektów umów, decyzji administracyjnych, zarządzeń, projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych aktów wywołujących skutki prawne o znacznym stopniu skomplikowania, tj. których treść i zakres wykracza poza zwykły zakres działania wydziału,
4) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów, decyzji administracyjnych, uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, zarządzeń oraz innych aktów wywołujących skutki prawne,
5) obsługa prawna sesji Rady Powiatu oraz uczestnictwo w razie konieczności w posiedzeniach i naradach, negocjacjach, organizowanych przez Starostwo,
6) monitorowanie zmian w przepisach prawa i orzecznictwa sądów powszechnych oraz niezwłoczne przekazywanie tych informacji wydziałom merytorycznym,
7) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatu,
8) doradztwo w zakresie sporządzania projektów umów, opinii, kontroli umów w zakresie zamówień publicznych,
9) uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana bądź rozwiązanie stosunku prawnego,
10) wdrażanie nowych regulacji prawnych,
11) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającym na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
6. Wymagane dokumenty:
1) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
2) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
3) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocny wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych,
5) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, tj. kserokopia świadectwa pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) CV,
9) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, ważne ze względu na ubieganie się o pracę na stanowisku radcy prawnego,
11) spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.
7. Pozostałe informacje.
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w kancelarii Starostwa pok. 168 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie; Al. 1 Maja 9; 62-510 Konin z dopiskiem: „Nabór na stanowisko radcy prawnego: Prosimy o zaznaczenie w aplikacji na jaki wymiar czasu pracy są składane dokumenty" w terminie do 18 maja 2015 r. Osoba do kontaktu: Piotr Adamiak, tel. 63  240 32 05.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zostaną o tym pisemnie powiadomieni. Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa - 1 piętro oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa http://www.bip.powiat.konin.pl/.
 
 
Starosta Koniński
/-/ Stanisław Bielik
 
Konin, 04 maja 2015 r.
 
Załączniki do ogłoszenia:
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Piotr Adamiak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-04 13:46:47)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-07 13:20:48)
Lista wiadomości