logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
32. Zezwolenia upoważniające do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji

Zezwolenie wydaje się na wniosek prowadzącego instalację, na czas nieoznaczony.

Zezwolenie jest wymagane w przypadku prowadzenia instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, którego celem jest ograniczenie tych emisji w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny.

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia zawierający:

 • imię i nazwisko albo nazwę prowadzącego instalację oraz oznaczenie jego adresu miejsca zamieszkania albo adresu siedziby;
 • adres zakładu, na terenie którego jest położona instalacja;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informację o instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsca emisji;
 • informację o rodzaju prowadzonych działań w instalacji;
 • określenie rodzajów gazów cieplarnianych, które mają być objęte zezwoleniem.

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

 • kopię pozwolenia zintegrowanego albo kopię pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, jeżeli jego uzyskanie jest wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z tym że kopii tych pozwoleń nie dołącza się, jeżeli zostały one wydane przez organ właściwy do wydania zezwolenia lub organ ten je posiada;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, zwany dalej „planem monitorowania wielkości emisji", wraz z dokumentami uzupełniającymi i informacjami, o których mowa w tym przepisie;
 • plan poboru próbek w przypadku, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012.

W przypadku instalacji o niskim poziomie emisji, o której mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012, do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

 1. dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4,
 2. dokumenty potwierdzające spełnianie co najmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 47 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,
 3. plan monitorowania wielkości emisji, o którym mowa w art. 78 ust. 2.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

Za wydanie zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 82 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) opłata skarbowa wynosi 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, także na kotno Urzędu Miejskiego w Koninie, konto jw.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji) strona może wnieść odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin 
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-27 10:25:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:21:27)
Lista wiadomości