logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
3. Zezwolenie na pozyskanie drewna z lasu (wyrąb - ocechowanie)

Zgodnie z art. 79 ust. 3 pkt 2 ustawy o lasach Starosta ustala oraz nadzoruje w lasach, dla których nie ma opracowanych planów urządzenia lasu, do czasu ich opracowania, zadania w zakresie: wyrębu drzew, ponownego założenia upraw leśnych, przebudowy drzewostanów, pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej.

Niezbędne dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie decyzji
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) opłata skarbowa wynosi 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, także na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, konto jw.

Podstawa prawna:

Ustawa o lasach

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji) strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Marek Niezabitowski - Inspektor ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
pok. 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl

Dodatkowe informacje: w celu wydania świadectwa legalności pozyskania drewna, po dokonaniu jego ścinki (w terminie wskazanym w decyji), należy poinformować tut. wydział o ocechowanie pozyskanego drewna.

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-07-24 15:06:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:51:06)
Lista wiadomości