logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
28. Pozwolenie zintegrowane

Wniosek

Wymagane  dane i załączniki:

(komplet dokumentów przedkłada się w dwóch egzemplarzach)

 • Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego (wzór własny czy ustawowy dostępny do pobrania na stronie internetowej i w urzędzie), który prócz wymagań określonych dla wniosków o wydanie pozwoleń, o których mowa w art.181 ust 1 pkt 2-4, powinien również zawierać:
 • informacje, dotyczące instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego o:
 • oddziaływaniu emisji na środowisko jako całość,
 • istniejącym lub możliwym oddziaływaniu transgranicznym na środowisko,
 • proponowanej wielkości emisji hałasu wyznaczonej przez poziomy hałasu powodowanego poza zakładem na terenach sąsiednich,
 • proponowanej ilości, stanie i składzie ścieków,
 • proponowanej ilości wykorzystywanej wody,
 • proponowanych sposobach zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii
 • uzasadnienie dla proponowanej wielkości emisji,
 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń.

Załączniki:

 • opis wariantów środków zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń.

Załączniki:

 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty rejestracyjnej
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej
 • Zapis wniosku w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych
 • Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (gwarancja bankowa, gwarancja  ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa). Wymóg nie dotyczy odpadów obojętnych (jeśli w pozwoleniu zintegrowanym uwzględnia się zbieranie lub przewarzanie odpadów).
 • Kopię wniosku o wydanie decyzji, albo decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Operat przeciwpożarowy, łącznie z postanowieniem  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 • Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
 • Zaświadczenie o niekaralności za:
  • za przestępstwa przeciwko środowisku,
  • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Opłata skarbowa:

dla przedsiębiorców 2 011,0zł (dwatysiącejedenaściezłotych)
dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł ( pięćsetsześćzłotych),
płatne na rachunek: Urząd Miejski w Koninie, na konto: Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu:

Bank Pocztowy S.A. O/Konin: 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005

Opłata rejestracyjna:

Obliczona na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz.1183). Wniesiona na wyodrębniony rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podstawa prawna:

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020  poz. 1219, ze zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2020  poz. 1546, ze zm.)

Czas realizacji usługi:

 1. W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).
 2. Jeżeli pozwolenie ma objąć instalację po raz pierwszy lub ma objąć instalację po istotnej zmianie, wydanie pozwolenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 209 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska).
 3. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 kpa).

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu

Dane kontaktowe osoby załatwiającej sprawę:

tel. +48 /63/ 240 33 02, 240 32 44, 240 32 39
pok. 458, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

Informacje dodatkowe dla klienta

 1. Zgodnie z art. 209 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska po stwierdzeniu kompletności wniosku o pozwolenie zintegrowane jego kopia jest przesyłana Ministrowi Środowiska wraz z zapisem wniosku w formie elektronicznej.
 2. W ramach postępowania zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa poprzez:
  1. podanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków we wskazanym miejscu i w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości,
  2. wyznaczenie rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa (fakultatywne).
   Zgodnie z art. 211 ust. 4 ustawy - Prawo ochrony środowiska decyzję przesyła się Ministrowi Środowiska.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
 • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-27 10:22:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:17:41)
Lista wiadomości