logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
34. Przyjęcie zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu staroście (nie dotyczy to zwykłego korzystania ze środowiska, jak również eksploatacji instalacji, stanowiącej przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe).

W przypadku, gdy instalacja służy do zwykłego korzystania ze środowiska, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest wójt, burmistrz (prezydent).

Zgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, gdy organ przyjmujący zgłoszenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym  została ona objęta tym obowiązkiem.

Wykaz instalacji wymagających zgłoszenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć staroście informacje o:

 1. rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 2. zakończenie eksploatacji instalacji,
 3. zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 i 2b ustawy Pos albo objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2c ww. ustawy,
 4. dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji miała charakter zmiany istotnej.

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

Wniosek o przyjęcie zgłoszenia zawierający:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację - adres zamieszkania lub siedziby,
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności (krótka charakterystyka), w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług w ciągu roku,
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 5. wielkość i rodzaj emisji (przedstawiony w sposób pozwalający na stwierdzenie, że eksploatacja instalacji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub standardów emisyjnych, odpowiednio do rodzaju i skali działalności prowadzonej w instalacji),
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami,
 8. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Ponadto w przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 1. sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 2. numerze REGON prowadzącego instalację;
 3. nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 4. rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 5. rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 6. obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 7. dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 8. przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 1. z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 2. z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku;

Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Zgodnie z art. 152 a ustawy Prawo ochrony środowiska:

„1. Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia:

1) informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia oraz wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1a;

2) przekazuje w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 152 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2b, a także wynikające z oświadczenia, o którym mowa w art. 152 ust. 2c, do Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

2. W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny termin, o którym mowa w ust. 1, jest liczony od upływu terminu do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4".

Opłata skarbowa:

Przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 120 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Przyjęcie zgłoszenia bez uwag nie kończy się wydaniem aktu administracyjnego, dlatego nie ma trybu odwoławczego. Zgłoszenie ma charakter informacyjny.

W przypadku wydanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
 • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:11:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:22:42)
Lista wiadomości