logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
24. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne powstających w ilości powyżej 5 tysięcy ton rocznie

Wniosek

Wymagane  dane i załączniki: na podstawie art. 184 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. informację o tytule prawnym do instalacji;
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 5. ocenę stanu technicznego instalacji;
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a;
 15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 16. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 17.  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 18. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 19. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 20. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 21. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

Załączniki:

 1. Operat przeciwpożarowy, łącznie  z  Postanowieniem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.
 2. Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 3. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 4. Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady.
 5. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
 6. Zaświadczenie o niekaralności:
  1. za przestępstwa przeciwko środowisku,
  2. będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663) - w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Opłata skarbowa:

dla przedsiębiorców 2 011,0zł (dwatysiącejedenaściezłotych)
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł (pięćsetsześćzłotych)
płatne na rachunek: Urząd Miejski w  Koninie, na konto - Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020  poz. 1219, ze zm.)
Katalog odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)
Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797, ze zm.)
Ustawa o  opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 poz.1546, ze zm.)

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.

Kontrola  przeprowadzana  przed wydaniem decyzji  przez:

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym (kontroli nie wykonuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów  uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych).

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Beata Tomaszewska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: beata.tomaszewska@powiat.konin.pl

Uwagi:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest:

 1. starosta,
 2. regionalny dyrektor ochrony środowiska - w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych,
 3. marszałek województwa - w sprawach:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt a.

Uwaga - Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Zasady prawidłowego postępowania z odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, ze zm.).

Art. 45 ust.5 i 5 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797, ze zm.) - Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Wytwórca odpadów we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-09-28 14:54:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:37:46)
Lista wiadomości