logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
27. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla wytwórcy odpadów, który prowadzi równocześnie działalność w zakresie zbierania i/lub przetwarzania (odzysku, unieszkodliwiania) - decyzja łączna

Wniosek

Do wniosku należy dołączyć dane i załączniki:

Wymagane dane i załączniki: na podstawie art. 184 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 
 3. informację o tytule prawnym do instalacji; 
 4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji; 
 5. ocenę stanu technicznego instalacji; 
 6. informację o rodzaju prowadzonej działalności; 
 7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji; 
 8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska; 
 9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację; 
 10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia; 
 11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji; 
 12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji; 
 14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; 
 15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 
 16. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
 17. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości; 
 18. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku; 
 19. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
 20. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 
 21. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143.

Art. 41a 1. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska.

Art. 42 ust 1 ustawy o odpadach - wymagane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany; 
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; 
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów; 
 4. wskazanie:
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; 
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów; 
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 42 ust 2 ustawy o odpadach - wymagane dla wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania; 
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku; 
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
 5. wskazanie:
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach - także godzinowej mocy przerobowej;
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; 
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona; 
 11. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich - w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 12. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 13. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 - w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie - do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
  1. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Załączniki:

 1. Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady (umowa dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego; oświadczenie o ustanowieniu użytkowania, w formie  aktu notarialnego, dla odpadów palnych).
 2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
 3. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa). Wymóg nie dotyczy odpadów obojętnych. Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń winno nastąpić w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej (nie dotyczy odpadów obojętnych) lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu odpadów.
 4. Zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663),
  3. posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r., o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - za czyny zabronione pod groźbą kary  (Dz. U.  z 2018 r. poz. 703 i 1277).
 5. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1 tj. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach
 6. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach
 7. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 9. Operat przeciwpożarowy (dla odpadów palnych).
 10. Decyzja o środowiskowych o uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jeśli jest wymagana.
 11. Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Kontrole przeprowadzane przed wydaniem decyzji przez:

 1. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska
 2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Forma i wysokość zabezpieczenia roszczeń odnoszących się do zbierania i/lub przetwarzania odpadów:

Starosta określi formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu na  rachunek bankowy:

Bank Pocztowy S.A. O/Konin 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005

Opłata skarbowa:

dla przedsiębiorców 2 011,0zł (dwatysiącejedenaściezłotych)
dla  mikro, małych i średnich przedsiębiorców: 506 zł ( pięćsetsześćzłotych)
płatne na rachunek: Urząd Miejski w  Koninie, na konto: Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219, ze zm.)
Katalog odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)
Ustawa o odpadach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.)
Ustawa o opłacie skarbowej  (Dz.U. z 2020 r.  poz.1546, ze zm.)

Czas realizacji usługi: 

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: 

Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Beata Tomaszewska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: beata.tomaszewska@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-09-28 14:53:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:16:57)
Lista wiadomości