logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
14. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - system REJA24

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m przepisy ustawy stosuje się do następujących jednostek:

 1. statków morskich przeznaczonych lub używanych do uprawiania sporku lub rekreacji:
  1. jachtów rekreacyjnych,
  2. jachtów komercyjnych,
 2. statków żeglugi śródlądowej przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji lub połowu ryb:
  1. jachtów rekreacyjnych,
  2. jachtów komercyjnych,
  3. jednostek pływających używanych do połowu ryb

Obowiązkowi rejestracji podlega (art. 3 ust. 1 ww. ustawy):

 1. jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
 2. jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
 3. jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - o ile nie posiada innej niż polska przynależności

Obowiązkowi rejestracji nie podlega (art. 3 ust. 2 ww. ustawy):

 1. jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
 2. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
 3. deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Osoby, które posiadają już zarejestrowane jednostki i w myśl obowiązujących od 1 sierpnia przepisów będą podlegały obowiązkowi rejestracji, będą musiały dokonać powtórnej rejestracji na nowych zasadach.

Zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej ustawy wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

 1. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.
 2. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.
 3. wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.

Czyli przed upływem terminów wskazanych wyżej właściciel jednostki pływającej wcześniej zarejestrowanej ma obowiązek ją zarejestrować, o ile podlega obowiązkowi rejestracji w myśl przepisów art. 3 ust. 1 ustawy.

Po upływie tych terminów dokumenty tracą ważność.

Właściciel jednostki pływającej, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała rejestracji (a od 1 sierpnia będzie podlegała), ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 31.12.2021 r.

Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika albo przekazuje się do organu rejestrującego w postaci elektronicznej tylko w systemie REJA24 (konto Interesanta)

W przypadku gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.

Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.

W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.

Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski, o których mowa w ust. 2, może złożyć każdy współwłaściciel, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.

Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.

Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.

Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji, o których mowa w art. 14 ust. 4.

W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia można już korzystać ze swojej jednostki pływającej na podstawie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację.

Procedura rejestracji:

 1. Rejestracja samodzielna (on- line): - po założeniu konta w systemie Reja24 (konto Interesanta) należy wypełnić wniosek, podążając za wyświetloną instrukcją. Wszelkiego rodzaju wymagane dokumenty należy zeskanować i załączyć w systemie. Odbiór właściwego dokumentu rejestrowego w wybranym urzędzie lub biurze odpowiedniego związku. Logowanie będzie dostępne pod adresem: http://interesant.reja24.gov.pl
 2. Rejestracja osobista w biurze: pracownik wprowadzi wszystkie dane na podstawie dokumentów klienta. Na koniec procesu, klient potwierdza zgodność ze stanem faktycznym i otrzymuje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, które upoważnia do korzystania z jednostki. Po upływie trzydziesty dni należy odebrać właściwy dokument rejestrowy w wybranym w procesie rejestracji urzędzie lub biurze Związku.

Obowiązują trzy rodzaje rejestracji: śródlądowa, morska i morska i śródlądowa. W zależności od wybranej opcji przy rejestracji jednostka może poruszać się po adekwatnym akwenie.

Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:

 • zbyciu lub nabyciu jednostki;
 • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Każda jednostka bez numeru HIN (Hull Identification Number) będzie miała nadany nr INI (Indywidualny Numer Identyfikacyjny). Nazwa jednostki może składać się z 33 znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich i rzymskich. Nazwy będą rejestrowane ale nie będzie już indywidualnych nazw, tak jak wg. dotychczasowych przepisów. Unikalny będzie zatem tylko numer rejestracyjny.

Niezbędne dokumenty:

 1. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami
 2. dowód uiszczenia opłaty

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy rejestracji jednostki pływającej dokonuje się na podstawie:
"1) dowodu własności, którym może być w szczególności:
a) faktura VAT,
b) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,
c) prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności,
d) w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym - pisemne oświadczenie budowniczego;
2) wniosku o rejestrację zawierającego następujące informacje:
a) o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze, jeżeli nie jest nim właściciel:
– imię i nazwisko albo nazwę,
– PESEL albo datę i wskazanie miejsca urodzenia, jeżeli numer PESEL nie został nadany - w przypadku osób fizycznych,
– NIP w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo inny odpowiedni identyfikator - w przypadku podmiotów zagranicznych,
– adres zamieszkania albo adres siedziby,
– adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) o rejestracji w innym rejestrze w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana:
– wskazanie organu poprzedniej rejestracji,
– numer rejestracyjny,
– datę rejestracji i wykreślenia z rejestru,
c) o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI), jeżeli został nadany,
d) o zamiarze eksploatowania jednostki pływającej na wodach: morskich albo śródlądowych, albo morskich i śródlądowych,
e) o zamiarze używania jednostki pływającej do celów rekreacyjnych lub komercyjnych,
f) o zamiarze używania jednostki pływającej do:
– amatorskiego połowu ryb,
– połowów rybackich,
– rybołówstwa rekreacyjnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim,
g) o nazwie jednostki pływającej, o ile została nadana przez właściciela,
h) o porcie macierzystym jednostki pływającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy,
j) o marce i modelu lub typie jednostki pływającej,
k) o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej,
l) o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej,
m) o roku budowy i producencie jednostki pływającej,
n) o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI, jeżeli zostały nadane,
o) o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
p) o dopuszczalnej sile wiatru oraz znaczącej wysokości fali, jeżeli zostały określone w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot;
3) dokumentów lub materiałów potwierdzających informacje, o których mowa w pkt 2 lit. a-c oraz i-p;
4) 7  dowodu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego."

 1. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. Do wniosku o rejestrację dołącza się dokumenty i materiały, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, a także dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora, deklarację zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika, jeżeli były wydane.
 3. Wniosek o rejestrację może zawierać dodatkowe informacje podane w celu zwiększenia skuteczności prowadzenia działań ratowniczych lub przeciwdziałania kradzieży, w szczególności:
  1. dane osób, z którymi należy się kontaktować w razie prowadzenia działań ratowniczych;
  2. kolor lub znaki charakterystyczne na kadłubie lub żaglach;
  3. następujące dane dotyczące silnika zaburtowego: producent, typ silnika, moc w kW oraz numer silnika.

Opłata:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, wysokość opłaty wynosi 80 zł za rozpatrzenie wniosku o:

 1. rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 2. zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego
 3. wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

Za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumenty rejestracyjnego, w przypadku jednostki zarejestrowanej zgodnie z dotychczasowymi przepisami, która obecnie też podlega rejestracji - opłata wynosi 60 zł.

Za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m - opłata wynosi 15 zł.

Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Koninie Bank Pocztowy
Nr 72 1320 1016 2790 0001 2000 0003 tytułem czego dotyczy

Podstawa prawna:

Ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Rozporządzenia wykonawcze:

 1. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 2. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do 24 m

Czas realizacji usługi:

Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenie kompletnego wniosku o rejestrację

Decyzję o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje organ rejestrujący, w przypadku gdy:

 1. do jednostki pływającej nie stosuje się przepisów ustawy lub
 2. dane zawarte we wniosku o rejestrację nie są zgodne ze stanem faktycznym.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:

 1. ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych;
 2. ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy Specjalista
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

Więcej informacji znajduje się na stronach:

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/385-wdrozenie-innowacyjnych-e-uslug-o-wysokim-poziomie-dojrzalosci-w-zakresie-rejestracji-jachtow-i-innych-jednostek-plywajacych-o-dlugosci-do-24-m.html

Często zadawane pytania i odpowiedzi:

https://www.ums.gov.pl/9-informacje/465-czesto-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-faq.html

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-07-29 11:42:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:01:30)
Lista wiadomości