logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
29. Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Wniosek - zgłoszenie historycznego zanieczyszczenia ziemi

Wymagane dane i załączniki:

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu zgłaszającego oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

  1. wskazanie miejsca, w miarę możliwości poprzez podanie adresu lub numeru działki ewidencyjnej;
  2. informacje na temat czasu wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w tym, w miarę możliwości, dokumenty uprawdopodobniające, że zgłoszenie dotyczy historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi;
  3. opis stwierdzonej sytuacji wskazującej na występowanie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentację, która uprawdopodobni jej wystąpienie, w tym, w miarę możliwości, nazwy substancji powodujących ryzyko oraz wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a ww. ustawy.
  4. Do ww. zgłoszeń, składanych w postaci elektronicznej dołącza się zeskanowane dokumenty lub dokumentację, o których mowa powyżej.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas realizacji usługi:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa) od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Beata Tomaszewska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: beata.tomaszewska@powiat.konin.pl

Informacje dodatkowe:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Brak uzupełnienia wniosku w przewidywanym przepisami terminie od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
  2. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie się zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi w rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 954), która została spowodowana przez emisję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.

Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkód w środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni

Zakwalifikowanie gruntu do terenów o zanieczyszczonej powierzchni ziemi będzie miało istotne skutki dla władających powierzchnią ziemi (z obowiązkiem przeprowadzenia remediacji włącznie).

Rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1395).

Na podstawie uzyskanych danych, sporządzony zostanie przez Starostę Konińskiego wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, który następnie zostanie przekazany Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Zgodnie z art. 101e ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, władający powierzchnią ziemi, który stwierdził historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenie będącym w jego władaniu, jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
  • Informacja opublikowana przez: Anna Freger (2019-02-04 12:01:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:18:02)
Lista wiadomości