logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
7. Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania

Oświadczenie

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo łowieckie Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania może składać wyłącznie osoba fizyczna będąca właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego. Jeśli jest więcej niż jedna osoba, to każda składa osobne oświadczenie.

Oświadczenie składa się osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pok. nr 458 piętro III. Oświadczenie musi zostać podpisane w siedzibie Urzędu w obecności osoby upoważnionej do poświadczenia własnoręczności podpisu. Należy mieć przy sobie dowód osobisty.

Zakaz wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego, w stosunku do której właściciel/wieczysty użytkownik złożył stosowne oświadczenie wygasa najpóźniej z chwilą śmierci. Oświadczenie może zostać cofnięte w drodze pisemnej.

Oświadczenie o zakazie wykonywania polowania lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania jest skuteczne:

  1. od dnia następującego po dniu jego złożenia - w przypadku gdy starosta jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
  2. od dnia następującego po dniu zawiadomienia organu właściwego do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego - w przypadku gdy starosta nie jest organem właściwym do wydzierżawienia danego obwodu łowieckiego;
  3. od dnia następującego po dniu zawiadomienia ministra właściwego do spraw środowiska - w przypadku obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawiania.

Zgodnie z art. 48 pkt. 7 ustawy Prawo łowieckie odszkodowanie nie przysługuje na nieruchomościach, w odniesieniu do których właściciel albo użytkownik wieczysty złożył oświadczenie o zakazie wykonywania polowania, o którym mowa w art. 27b ust. 1 - do dnia następującego po dniu:

  1. w którym oświadczenie o zakazie wykonywania polowania zostało cofnięte albo
  2. w którym organ właściwy do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo minister właściwy do spraw środowiska lub dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dowiedział się o wygaśnięciu zakazu wykonywania polowania albo
  3. zawiadomienia o cofnięciu oświadczenia o zakazie wykonywania polowania organu właściwego do wydzierżawienia obwodu łowieckiego albo ministra właściwego do spraw środowiska.

Niezbędne dokumenty:

Brak

Opłata skarbowa:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna:

Prawo łowieckie

Czas realizacji usługi:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Brak

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Marek Niezabitowski - Inspektor ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
pok. 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: lesnictwo@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-05-30 11:21:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:56:20)
Lista wiadomości