logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1. Zaświadczenie (w celach notarialnych) na okoliczność ustalenia czy działki położone na terenie powiatu konińskiego objęte są uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL) lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r.

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do władania nieruchomością (właściciel, współwłaściciel, dzierżawca lub pełnomocnik);
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - za wydanie każdego egzemplarza zaświadczenia;
  3. Pełnomocnictwo wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Opłata skarbowa:

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Czas realizacji usługi:

Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Dominika Janiak - pracownik I stopnia prac interwencyjnych
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 63
e-mail: dominika.janiak@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2016-06-01 13:36:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:49:30)
Lista wiadomości