logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
30. Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510), w którym zapisano w § 2 ust. 2 powyższego rozporządzenia, że zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych wymagają:

 1. stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
 2. instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

Zakres zgłoszenia określa art. 152 ust. 2 ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

„2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 4. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 5. wielkość i rodzaj emisji;
 6. opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 7. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 8. (uchylony);
 9. sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.”

Pomimo braku obowiązku, podmiot przedkładający zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne może wykorzystywać formularz dotychczas obowiązujący, aby zgłoszenie bądź zakres zmian był czytelny dla organu.

Formularz zgłoszenia pola elektromagnetycznego

Opłata skarbowa:

Przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 120 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Przyjęcie zgłoszenia bez uwag nie kończy się wydaniem aktu administracyjnego, dlatego nie ma trybu odwoławczego. Zgłoszenie ma charakter informacyjny.

W przypadku wydanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-09-12 11:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:19:29)
Lista wiadomości