logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
26. Zezwolenie na zbieranie odpadów w ilości nieprzekraczającej 3000,00 Mg/rok

Wniosek

Art. 42 ust 1. zezwolenie na zbieranie odpadów w ilości nie przekraczającej 3000,00 Mg/rok  wydaje się na wniosek posiadacza odpadów, który zawiera:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 4. wskazanie:
  1. miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
  2. maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
  3. największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
  4. całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska; wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 8. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem; monitoring wizyjny,
 9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów, np. zgoda wodnoprawna
 11. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach.

Załączniki:

 1. Kopia tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady (umowa dzierżawy nieruchomości w formie aktu notarialnego; oświadczenie o ustanowieniu użytkowania, w formie aktu notarialnego, dla odpadów palnych).
 2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.
 3. Dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa). Wymóg nie dotyczy odpadów obojętnych. Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń winno nastąpić w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego, w tym usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z akcji gaśniczej (nie dotyczy odpadów obojętnych) lub usunięcia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r., o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie w ramach prowadzonej działalności polegającej na zbieraniu odpadów.
 4. Zaświadczenie o niekaralności:
  1. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej - za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663),
  3. posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r., o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych - za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277).
 5. Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1 tj. posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach.
 6. Oświadczenie,że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, -w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł.
 7. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 9. Operat przeciwpożarowy (dla odpadów palnych) wraz z postanowieniem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej.
 10. Decyzja o środowiskowych o uwarunkowaniach przedsięwzięcia, jeśli jest wymagana.

Kontrole przeprowadzane przed wydaniem decyzji przez:

 1. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska
 2. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej; kontrola instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

Starosta wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Forma  i wysokość zabezpieczenia roszczeń:

Starosta określi formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych mających wpływ na wysokość określonego zabezpieczenia roszczeń, podmiot jest obowiązany do złożenia wniosku o zmianę formy lub wysokości zabezpieczenia roszczeń. Zmiana następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu na  rachunek bankowy:

Bank Pocztowy S.A. O/Konin 18 1320 1016 2790 0001 2000 0005

Opłata skarbowa:

616,00 zł płatne na rachunek: Urząd Miejski w  Koninie, Getin Bank:  67 1560 0013 2015 2804 6127 0034

Podstawa prawna:

Ustawa o odpadach ( Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.)
Katalog odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 10)
Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 poz.1546, ze zm.)

Czas realizacji usługi:

do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego - decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Beata Tomaszewska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: beata.tomaszewska@powiat.konin.pl

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
 • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2013-02-05 08:35:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:15:33)
Lista wiadomości