logo
logo bip
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Zasady wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Konińskiego

Co to jest stowarzyszenie zwykłe?

Stowarzyszenia zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia, nie posiadające osobowości prawnej.

Osoby w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Zasady wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Konińskiego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Regulamin działalności stowarzyszenia, zawierający w szczególności:
  1. nazwę stowarzyszenia,
  2. cele działania,
  3. teren działania stowarzyszenia,
  4. środki działania (sposób realizacji celów),
  5. siedzibę stowarzyszenia,
  6. przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie lub zarząd;
 3. Protokół z zebrania,
 4. Lista założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierająca: imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis,
 5. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 6. Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organów kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje taki organ,
 7. Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Czas realizacji usługi:

7 dni od dnia:

 • wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy,
 • uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41

Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Art. 40 i 40a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, poz. 104, ze zm. Tekst jednolity na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923)

Opłata skarbowa:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych - 17 zł

Tryb odwoławczy:

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.1).

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę oraz udzielającej informacji:

Krzysztof Czajkowski - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, Główny specjalista ds. promocji zdrowia i spraw społecznych

Pokój, numer telefonu:

I piętro, pok. 263, tel. +48 /63/ 240 32 24

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-06-17 13:11:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-09 12:21:38)
Lista wiadomości