logo
logo bip
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Zasady rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

„Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w ustawach."

Złożenie przez komitet założycielski wniosku o rejestrację do sądu rejonowego wraz z załącznikami:

 1. Lista założycieli (minimum 7 osób) zawierającą w szczególności:
  1. imiona i nazwiska,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. miejsce zamieszkania,
  4. numer PESEL,
  5. własnoręczne podpisy założycieli;
 2. Protokół z wyboru komitetu założycielskiego wraz z uchwałami;
 3. Statut, który określa w szczególności:
  1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
  2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
  3. cele i sposoby ich realizacji;
  4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
  5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
  6. możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
  7. sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
  8. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
  9. zasady dokonywania zmian statutu;
  10. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
 4. Adres siedziby stowarzyszenia.

Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS podpisują wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia.

Czas realizacji usługi:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104, Tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2015 r. poz. 1393,1923).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104, Tekst jednolity na podstawie Dz.U. z 2015 r. poz. 1393,1923).

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę oraz udzielającej informacji

Krzysztof Czajkowski - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Uprawnionymi Podmiotami, Główny specjalista ds. promocji zdrowia i spraw społecznych.

Pokój, numer telefonu

I piętro, pok. 263, tel. +48 /63/ 240 32 24

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-06-17 13:14:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 11:00:46)
Lista wiadomości