logo
logo bip
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
 
Wymagane dokumenty
Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego składany przez nauczyciela kontraktowego powinien zawierać:
 - data złożenia wniosku,
 - adres szkoły,
 - adres do korespondencji wraz z numerem telefonu,
 - adresat wniosku (Starosta Koniński),
 - treść wniosku:
    podstawa prawna ubiegania się o awans,
    gdzie i na jakim stanowisku jest zatrudniony,
    posiadane kwalifikacje,
    okres odbywania stażu,
    data otrzymania oceny pracy.
Należy odnotować prośbę o włączenie w skład komisji przedstawiciela wskazanego związku zawodowego.
Należy dołączyć kartę informacyjną:
 
Do wniosku należy załączyć:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów;
2) akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (poświadczona kopia);
3) zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu (w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu);
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie pracy za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie pracy za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 
Podstawa prawna:
§ 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1574).
 
Czas realizacji usługi:
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Koniński wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Koniński wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
 
Podstawa prawna:
Art. 9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967)
 
Opłata skarbowa:
Nie dotyczy.
 
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty mającego siedzibę w Poznaniu, ul. Kościuszki 93 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Pokój, numer telefonu:
Parter, pok. 167, tel.; +48/63/240 32 28
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Agnieszka Nadolna
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-06-12 13:31:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-09-17 13:29:47)
Lista wiadomości