logo
logo bip
Kompetencje Starosty

 STAROSTA KONIŃSKI

STANISŁAW BIELIK

ALEJE 1 MAJA 9, 62-510 KONIN
tel.: +48/63/ 240 32 00, I piętro, pok. 261
 
 
Starosta wybierany jest przez radę powiatu, bezwzględną większością głosów, ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 
Starosta organizuje pracę zarządu powiatu, którego jest przewodniczącym i organizuje pracę starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
 
Jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
 
Starosta jako kierownik starostwa powiatowego kreuje politykę kadrową, finansową, promocyjną i jakościową starostwa, zapewnia funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej. Bezpośrednio nadzoruje zadania realizowane przez: Wydział Rady i Zarządu Powiatu, Wydział Promocji i Rozwoju, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Nieruchomości, Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Biuro Spraw Obronnych, Biuro Kontroli, Audytora wewnętrznego, Służbę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Geodetę Powiatowego, Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Uprawnionymi Podmiotami, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych oraz powiatowe jednostki organizacyjne: Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Starosty, wynikające z ustaw i innych aktów prawa.
 
Wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, chyba, że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
 
Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Tworzy komisję bezpieczeństwa i porządku.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-15 10:10:23)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2014-12-08 07:46:10)