logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 261/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22stycznia 2009 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
 
UCHWAŁA NR 261/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 22stycznia 2009 r.

 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr lZ3 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIl207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się tytuł honorowy „zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:
l. Daniel Bednarek - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój i popularyzacje sportu wśród mieszkańców powiatu konińskiego oraz godne reprezentowanie powiatu podczas ogólnopolskich zawodów;
2. Bożena Jaworska - Dlouhy - były Ordynator Oddziału Noworodkowego Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonym w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, w szczególności za zaangażowanie w przedsięwzięcia mające na celu propagowanie zagadnień ochrony zdrowia noworodków;
3. Alicja Kędzierska - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Urologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, w uznaniu za wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców Ziemi Konińskiej, w szczególności za zaangażowanie w przedsięwzięcia mające na celu propagowanie zagadnień ochrony zdrowia;
4. Janusz Kwieciński - Prodziekan Wydziału Społeczno - Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz za zaangażowanie w krzewienie sportu i aktywnych form wypoczynku wśród mieszkańców Ziemi Konińskiej.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-02-06 09:22:18)
Lista wiadomości