logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 260/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 200 9r. w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla gminy Kazimierz Biskupi na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015"
 
UCHWAŁA NR 260/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 22 stycznia 200 9r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla gminy Kazimierz Biskupi na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015"

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie projekt „Programu ochrony środowiska dla gminy Kazimierz Biskupi na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015" z następującymi zastrzeżeniami:
6) tab. 8 str. 27 - powierzchnia rezerwatu "Pustelnik" wynosi 100,25 ha (wg Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa);
7) str.60-62 - wymienione obiekty nie wymagają pozwolenia (moc < 1 MW). Ewentualne decyzje o dopuszczalnej emisji straciły moc z chwilą wejścia w życie ustawy Prawo ochrony środowiska tj. od 2001 roku;
8) str. 71 - brakuje powołania się, przy opisywaniu gospodarki odpadami, na „Aktualizację Planu gospodarki odpadami dla Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny" na lata 2008-2011";
9) usuwanie azbestu w roku 2007 i 2008 miało miejsce w ramach realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012". W opracowaniu nie wymieniono tego programu (str. 44, 73, 108, tab. 13 str. 120) pisząc o usuwaniu azbestu;
10) tab. 13 str. 120 poz. 21, 22 - budowa nowych urządzeń melioracyjnych nie jest zadaniem gminy, nie wspomina się o spółkach wodnych na terenie gminy.

 

Ponadto w ramach ochrony wód podziemnych należy uwzględnić następujące kierunki działań, jako zadania gminy:
3) zabezpieczanie (ogrodzenie terenu, obudowa studni, badania kontrolne) bądź likwidacja nieczynnych ujęć wód podziemnych;
4) zabezpieczanie (ogrodzenie terenu, obudowa studni, badania kontrolne) czynnych ujęć wód podziemnych.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-02-06 09:19:35)
Lista wiadomości