logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 323/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje l-go Maja 9

 

UCHWAŁA NR 323/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie użyczenia lokalu użytkowego w budynku przy ul. Aleje l-go Maja 9

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i art.

13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz §13 ust. 1 lit. d uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkp. Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§l

Użyczyć Stowarzyszeniu Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę lokal biurowy oznaczony nr 170 o powierzchni 17,36 m2 oraz pomieszczenie magazynowe w piwnicy oznaczone nr 04 z przeznaczeniem na archiwum o powierzchni 8,44 m2 stanowiące własność Powiatu Konińskiego, położone w Koninie przy ul. Aleje l-go Maja 9 na okres od 1 sierpnia 2009r. do 31 grudnia 2010 r.

§2

1. Biorący w użyczenie będzie ponosił koszty utrzymania lokali o których mowa w § 1 wynikające z rozliczenia kosztów eksploatacji pomieszczeń użytkowych budynku.

2. Wysokość i sposób rozliczania kosztów określi odrębna umowa.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Sekretarzowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 sierpnia 2009L

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-04 12:03:50)
Lista wiadomości