logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 317/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzb inek - plan III
 
UCHWAŁA NR 317/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzb inek - plan III.

 

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek - plan III.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-04 11:32:56)
Lista wiadomości