logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 346/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".
UCHWAŁA NR 346/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego".

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIJ207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się tytuł honorowy "Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:

1. Wojciech Borkowski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
2. Piotr Gołdyn - wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w uznaniu za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju oświaty na Ziemi Konińskiej oraz za popularyzację historii regionu;
3. Marek Libertowski - Prezes Zarządu MTBS Sp. z 0.0. w Koninie, w uznaniu za działalność na rzecz funkcjonowania towarzystwa budownictwa społecznego, w szczególności za zaangażowanie w rozwój idei budownictwa społecznego w powiecie konińskim;
4. Piotr Maciejewski - honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie w rozwój Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej, za działalność na rzecz krzewienia sportu wśród młodzieży szkolnej oraz za czynne uczestnictwo i wspieranie akcji na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
5. Andrzej Malczyk - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej;
6. Grzegorz Matuszak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
7. Andrzej Nowak - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
8. Ryszard Nowicki - przedsiębiorca, honorowy dawca krwi, w uznaniu za zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz za działalność charytatywną na rzecz mieszkańców regionu konińskiego;
9. Ryszard Piotrowski - kierownik sekcji muzycznej Konińskiego Domu Kultury, w uznaniu za aktywizację środowisk twórczych, dokonania muzyczne, pedagogiczne i artystyczne oraz za aktywne propagowanie muzyki akordeonowej w mieście Konin i powiecie konińskim;
10. Elżbieta Siudaj-Pogodska - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju oświaty i wychowania na Ziemi Konińskiej oraz za owocną współpracę z samorządami powiatu konińskiego;
11. Wanda Wiśniewska - honorowy dawca krwi, w uznaniu za wieloletnie zaangażowanie na niwie Honorowego Krwiodawstwa i Polskiego Czerwonego Krzyża na Ziemi Konińskiej oraz za działalność społeczną na rzecz osób potrzebujących wsparcia;
12. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie - w uznaniu za 20-letnią działalność na rzecz rozwoju oświaty na Ziemi Konińskiej, za wdrażanie nowoczesnych metod doskonalenia nauczycieli oraz za owocną współpracę z samorządami powiatu konińskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Biełik
2. Małgorzata Waszak
3 . Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-11-09 10:47:48)
Lista wiadomości