logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 342/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego
UCHWAŁA NR 342/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmiany prognozy łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego.

 

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ l

Prognoza łącznej kwoty długu budżetu Powiatu Konińskiego stanowiąca załącznik Nr 4 do uchwały Nr 232/08 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Konińskiego na 2009 r. (zmieniona uchwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 268/09 z dnia 19 marca 2009 r., Nr 287/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r., Nr 313/09 z dnia 24 lipca 2009 r., Nr 327/09 z dnia 21 września 2009 r. oraz Nt 331/09 z dnia 19 października 2009 r.) otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

1 Zarząd Powiatu:
l. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-11-09 10:36:17)
Lista wiadomości