logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 338/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 października 2009 r. w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 385/5 i 390/1 w miejscowości Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi
UCHWAŁA NR 338/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 października 2009r.

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 385/5 i 390/1 w miejscowości Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi.

 

Na podstawie art. 17 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Uzgadnia się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 385/5 i 390/1 w miejscowości Kazimierz Biskupi, gmina Kazimierz Biskupi.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Pouczenie: Na rozstrzygnięcie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Zarząd Powiatu:
l. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-11-09 10:28:57)
Lista wiadomości