logo
logo bip
Maj
UCHWAŁA NR 192/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego"
UCHWAŁA NR 192/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 28 maja 2008 r.

 

w sprawie nadania tytułu honorowego "Zasłużony dla powiatu konińskiego".

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 1, § 6 ust. 4 Regulaminu przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXVIl207/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla powiatu konińskiego" uchwala się, co następuje:

§1

Nadaje się tytuł honorowy „Zasłużony dla powiatu konińskiego". Tytuł otrzymują:
1. Zofia Błaszczyk - nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za wieloletnią i owocną pracę dydaktyczno - wychowawczą oraz za oddanie i zaangażowanie w życie
społeczności lokalnej powiatu konińskiego;
2. Paweł Gradecki - nauczyciel, działacz społeczny, w uznaniu za owocną pracę na rzecz społeczności lokalnej powiatu konińskiego, w szczególności za zaangażowanie w działania w zakresie krzewienia sportu wśród mieszkańców powiatu i organizacji masowych imprez sportowych;
3. Stanisław Przygodzki - działacz społeczny z gminy Golina, w uznaniu za owocną działalność na rzecz integracji społeczności lokalnej miasta i gminy Golina oraz za zaangażowanie w promowanie walorów turystycznych powiatu konińskiego;
4. Wojciech Sypniewski - działacz OSP, w uznaniu za zaangażowanie w funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych oraz za aktywną działalność na rzecz krzewienia sportu wśród mieszkańców powiatu;
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Radolinie - w uznaniu za 90-letnią działalność na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie krzewienia sportu wśród młodzieży, za aktywne przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, a w chwilach zagrożenia dbanie o zdrowie, życie i mienie mieszkańców powiatu konińskiego oraz za pielęgnowanie tradycji i działanie zgodne z zasadami i normami obowiązującymi w wykonywanym zawodzie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1/ Stanisław Adam Bielik
2/ Małgorzata Waszak
3/ Halina Maria Lenartowicz
4/ Zenon Paszek
5/ Waldemar Józef Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-05-30 13:37:38)
Lista wiadomości